Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Denver
#756497 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xây dựng báo cáo tài chính hợp nhất cho công ty cổ phần KCN tân tạo
KILOBOOKS.COM
2.1. Sô löôïc hoaït ñoäng vaø cô caáu toå chöùc cuûa Coâng ty CP KCN Taân Taïo ....... 21
2.1.1. Toång quan veà Coâng ty.............................................................................. 21
2.1.2. Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa Coâng ty. ........................................................... 22
2.1.2.1. Muïc tieâu .............................................................................................. 23
2.1.2.2. Lónh vöïc kinh doanh ............................................................................ 23
2.1.2.3. Sô ñoà boä maùy toå chöùc .......................................................................... 23
2.1.3. Cô caáu toå chöùc vaø ñaëc ñieåm coâng taùc keá toaùn taïi Coâng ty. ..................... 26
2.1.3.1. Boä maùy keá toaùn.................................................................................... 26
2.1.3.2. Ñaëc ñieåm coâng taùc keá toaùn.................................................................. 27
2.2 Cheá ñoä baùo caùo taøi chính taïi Coâng ty CP KCN Taân Taïo ............................ 30
2.2.1. Noäi dung cuûa heä thoáng BCTC.................................................................. 30
2.2.2. Yeâu caàu vaø thöïc traïng laäp BCTC hôïp nhaát taïi Coâng ty........................... 31
2.2.2.1. Yeâu caàu ............................................................................................... 31
2.2.2.2. Thöïc traïng laäp BCTC hôïp nhaát taïi Coâng ty ........................................ 32
2.2.2.2.1. Moái quan heä giöõa Coâng ty vôùi caùc ñôn vò thaønh vieân veà maët hoaït
ñoäng vaø taøi chính ..................................................................................................... 32
2.2.2.2.2. Keá toaùn moät soá nghieäp vuï kinh teá chuû yeáu..................................... 34
2.2.2.2.3. Heä thoáng Baùo caùo taøi chính........................................................... 38
2.2.3. Nhöõng khoù khaên, vöôùng maéc cuûa Coâng ty khi laäp BCTC hôïp nhaát. ....... 40

CHÖÔNG 3: XAÂY DÖÏNG BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH HÔÏP NHAÁT CHO COÂNG TY
CP KCN TAÂN TAÏO.................................................................................................. 42
3.1. Cô sôû phaùp lyù vaø phaïm vi laäp BCTC hôïp nhaát taïi Coâng ty........................ 42

Trang 2
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Báo cáo tài chính là 1 hệ thống thông tin được xử lý bởi hệ thống kế toán tài chính, nhằm cung cấp những thông tin tài chính có ích cho các đối tượng sử dụng để
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement