Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kakapyl
#756478 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại TPHCM
KILOBOOKS.COM
2.2.5.1. Giao nhaän vaän taûi ñöôøng bieån, ñöôøng haøng khoâng --------------------------34 2.2.5.2. Giao nhaän haøng rôøi vaø container -----------------------------------------------35 2.2.5.3. Cô caáu haøng chæ ñònh vaø khoâng chæ ñònh trong giao nhaän vaän taûi----------36 2.2.5.4. Ñoái töôïng vaø caùch thöùc tieáp caän khaùch haøng cuûa coâng ty GNHH: --------37 2.2.5.5. Caùc loaïi hình dòch vuï giao nhaän haøng ñöôïc cung caáp -----------------------38 2.2.5.6. Nguyeân nhaân vaø caùc dòch vuï chuû haøng mua töø caùc coâng ty giao nhaän------------------------------------------------------------------------------------------43 2.2.5.7. Vaán ñeà giaù vaø chaát löôïng dòch vuï----------------------------------------------44
2.3. Tieàm naêng, thaùch thöùc vaø döï baùo ñoái vôùi GNHH XNK taïi Tp.HCM khi
Vieät Nam gia nhaäp WTO -----------------------------------------------------------------46
2.3.1.
Tieàm naêng ---------------------------------------------------------------------------46
2.3.2.
Thaùch thöùc---------------------------------------------------------------------------47
2.3.3.
Döï
baùo -------------------------------------------------------------------------------48
2.4. Ñaùnh giaù thöïc traïng giao nhaän haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu taïi Tp.HCM ------------49
2.4.1. Nhöõng thuaän lôïi coù ñöôïc ----------------------------------------------------------49 2.4.2. Nhöõng haïn cheá toàn ñoïng ----------------------------------------------------------50
Keát luaän chöông II
51
Chöông III: Moät soá giaûi phaùp ñaåy maïnh hoaït ñoäng GNHH XNK taïi p.HCM 3.1. Muïc tieâu vaø chính saùch phaùt trieån dòch vuï GNHH XNK taïi Tp.HCM -------------52
3.1.1. Muïc tieâu phaùt trieån ngaønh giao nhaän haøng hoùa XNK ôû Vieät Nam ----------52 3.1.2. Chính saùch phaùt trieån dòch vuï giao nhaän haøng hoùa XNK ôû Vieät Nam ------52
3.2. Nhöõng giaûi phaùp ñaåy maïnh hoaït ñoäng giao nhaän haøng hoùa XNK ---------------------- 53
3.2.1 Nhoùm giaûi phaùp 1: Hoaøn thieän coâng taùc xaây döïng cô sôû haï taàng vaø taêng
naêng löïc chuyeân chôû cuûa ñoäi taøu ------------------------------------------------------ 53
3.2.1 Nhoùm giaûi phaùp 2: Hoaøn thieän vaø phaùt trieån hoaït ñoäng GNHH XNK ------------ 57 3.2.1. Nhoùm giaûi phaùp 3: Hoaøn thieän cô cheá quaûn lyù haøng haûi vaø hoaït ñoäng cuûa
ngaønh haøng haûi vaø caùc ngaønh coù lieân quan ------------------------------------------- 65
3.3. Kieán nghò ñoái vôùi nhaø nöôùc vaø caùc ban ngaønh lieân quan ---------------------------------- 69 Keát luaän chöông III ------------------------------------------------------------------------------------------ 70 Keát luaän
Taøi lieäu tham khaûo Phuï luïc

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Vận tải ngoại thương là một bộ phận của hoạt động XNK, chẳng những góp phần đảm bảo và nâng cao hiệu quả XNK mà còn có vai trò thúc đẩy XNK phát triển, vì vậy c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement