Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Hans
#756477 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Trung tâm mua sắm Sài gòn - Nguyễn Kim giai đoạn 2007-2011
KILOBOOKS.COM
Trang 4
MUÏC LUÏC
Trang
LÔØI CAÛM ÔN
MUÏC LUÏC
DANH MUÏC CAÙC HÌNH VEÕ, BAÛNG
LÔØI MÔÛ ÑAÀU ..........................................................................................................1
CHÖÔNG 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN..............................................................................3
1.1. Caùc khaùi nieäm cô baûn veà chieán löôïc..................................................................3
1.2. Phaân loaïi ............................................................................................................3
1.2.1. Chieán löôïc caáp coâng ty....................................................................................3
1.2.2. Chieán löôïc caáp kinh doanh (SBU) ..................................................................4
1.2.3. Chieán löôïc caáp chöùc naêng...............................................................................4
1.3. Caùc chieán löôïc ñaëc thuø.......................................................................................4
1.4. Cô sôû xaây döïng chieán löôïc kinh doanh cho doanh nghieäp.................................5
1.4.1. Phaân tích moâi tröôøng beân ngoaøi......................................................................5
1.4.1.1. Moâi tröôøng toång quaùt ...................................................................................5
1.4.1.2. Moâi tröôøng ngaønh.........................................................................................7
1.4.2. Phaân tích moâi tröôøng noäi boä cuûa doanh nghieäp ..............................................9
1.4.2.1. Nhaân söï ........................................................................................................9
1.4.2.2. Taøi chính.....................................................................................................10
1.4.2.3. Marketing...................................................................................................10
1.4.2.4. Hoaït ñoäng quaûn trò .....................................................................................10
1.4.2.5. Heä thoáng thoâng tin......................................................................................11
1.5. Caùc coâng cuï ñeå hoaïch ñònh vaø löïa choïn chieán löôïc ........................................11
1.5.1. Caùc coâng cuï ñeå hoaïch ñònh chieán löôïc .........................................................11
1.5.1.1. Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá noäi boä (IFE) .................................................11
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong môi trường kinh doanh luôn biến động thì bên cạnh những cơ hội phát triển, nó cũng gây áp lực buộc các DNvN muốn tồn tại và phát triển thì phải có những c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement