Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Bain
#756470 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đệ Nhất
KILOBOOKS.COM

2


1.5 KINH NGHIEÄM TRÍCH LAÄP DÖÏ PHOØNG ÑEÅ XÖÛ LYÙ RRTD TAÏI
MOÄT SOÁ NÖÔÙC VAØ BAØI HOÏC CHO VIEÄT NAM
................................................ 14
1.5.1 Kinh nghieäm caùc nöôùc . ..................................................................... 14
1.5.2 Baøi hoïc cho caùc Ngaân haøng TM Vieät Nam ....................................... 16
Keát luaän .............................................................................................................. 17
Chöông 2: THÖÏC TRAÏNG TRÍCH LAÄP DÖÏ PHOØNG ÑEÅ XÖÛ LYÙ
RRTD TAÏI NGAÂN HAØNG TMCP ÑEÄ NHAÁT
2.1 GIÔÙI THIEÄU VEÀ NGAÂN HAØNG TMCP ÑEÄ NHAÁT
....................................... 18
2.2 THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG TÍN DUÏNG VAØ KINH DOANH TAÏI
NGAÂN HAØNG TMCP ÑEÄ NHAÁT
........................................................................ 18
2.2.1 Qui moâ hoaït ñoäng .............................................................................. 18
2.2.2 Keát quaû hoaït ñoäng tín duïng ............................................................... 19
2.2.2.1 Dö nôï phaân theo thaønh phaàn kinh teá .......................................... 19
2.2.2.2 Dö nôï phaân theo cô caáu nôï ......................................................... 24
2.2.3 Keát quaû kinh doanh ........................................................................... 26
2.3 THÖÏC TRAÏNG TRÍCH LAÄP VAØ SÖÛ DUÏNG DÖÏ PHOØNG RUÛI RO TÍN
DUÏNG TAÏI NGAÂN HAØNG ÑEÄ NHAÁT
................................................................. 29
2.3.1. Möùc ñoä ruûi ro tín duïng taïi Ngaân haøng Ñeä Nhaát................................ 29
2.3.2. Coâng taùc trích laäp vaø söû duïng döï phoøng RRTD ............................... 32
2.3.2.1 Trích laäp ...................................................................................... 32
2.3.2.2 Söû duïng ....................................................................................... 36
2.3.3 So saùnh möùc ñoä RRTD vaø söû duïng döï phoøng RRTD cuûa Ngaân
haøng Ñeä Nhaát vôùi heä thoáng NHTM TPHCM ..................................................... 41
2.4. TAÙC ÑOÄNG CUÛA TRÍCH LAÄP RRTD ÑEÁN HIEÄU QUAÛ KINH
DOANH CUÛA NGAÂN HAØNG ÑEÄ NHAÁT
............................................................. 44
2.4.1 Taùc ñoäng ñeán cô caáu nôï , phaân loaïi nôï ............................................. 44
2.4.2 Taùc ñoäng ñeán chi phí.......................................................................... 46


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Để đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả và bền vững, góp phần phát triển kinh tế phù hợp với thông lệ quốc tế đáp ứng các yêu cầu của ủy ban basel về
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement