Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngoctuyet_th207
#756457 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thương hiệu và những giải pháp marketing nâng cao giá trị thương hiệu xe gắn máy trên địa bàn TPHCM
KILOBOOKS.COM
2.2.4
Khaéc saâu vaøo taâm trí khaùch haøng ......................................................... 24
2.2.5
Taïo neân ñònh höôùng vaø yù nghóa cho saûn phaåm ..................................... 24
2.3 Giaù trò thöông hieäu ................................................................................................ 24
2.3.1
Caùc moâ hình nghieân cöùu thaønh phaàn cuûa giaù trò thöông hieäu ôû caùc nöôùc phaùt
trieån............................................................................................................ 25
2.3.2
Moâ hình nghieân cöùu caùc thaønh phaàn giaù trò thöông hieäu taïi Vieät Nam 26
2.3.2.1 ... Nhaän bieát thöông hieäu ..................................................................... 26 2.3.2.2 Chaát löôïng caûm nhaän....................................................................... 27 2.3.2.3 Loøng ham muoán thöông hieäu........................................................... 27 2.3.2.4 Loøng trung thaønh thöông hieäu ......................................................... 28
2.4 Moâ hình nghieân cöùu ñeà nghò .................................................................................. 29
2.4.1
Thaønh phaàn giaù trò thöông hieäu cho thò tröôøng xe

gaén maùy ................. 29
2.4.2
Caùc yeáu toá khaùc taùc ñoäng ñeán thaønh phaàn giaù trò thöông hieäu ............ 30
2.4.2.1
Thaùi ñoä ngöôøi tieâu duøng ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng chieâu thò vaø giaù trò
thöông hieäu ..................................................................................... 30
2.4.2.2
Thaùi ñoä ngöôøi tieâu duøng vôùi giaù ............................................... 30
2.4.2.3
Taâm lyù höôùng ngoaïi ................................................................. 30
2.5 Thieát keá nghieân cöùu ............................................................................................... 31
2.5.1
Phöông phaùp nghieân cöùu ...................................................................... 31
2.5.2
Xaây döïng thang ño caùc khaùi nieäm nghieân cöùu .................................... 32
2.5.2.1
Xaây döïng thang ño caùc khaùi nieäm nghieân cöùu .........................
32

2.5.2.1.1
Ño löôøng möùc ñoä nhaän bieát thöông hieäu ............................. 32
2.5.2.1.2
Ño löôøng chaát löôïng caûm nhaän............................................ 32
2.5.2.1.3
Ño löôøng loøng ham muoán thöông hieäu ................................ 33
2.5.2.1.4
Ño löôøng thaùi ñoä chieâu thò................................................... 34
2.5.2.1.5
Ño löôøng thaùi ñoä vôùi giaù...................................................... 34
2.5.2.1.6
Ño löôøng taâm lyù höôùng ngoaïi.............................................. 35
2.5.2.2
Ñaùnh giaù sô boä thang ño ........................................................... 35
2.5.2.2.1
Ño löôøng möùc ñoä nhaän bieát thöông hieäu ............................. 35
2.5.2.2.2
Ño löôøng chaát löôïng caûm nhaän............................................ 36
2.5.2.2.3
Ño löôøng loøng ham muoán thöông hieäu ................................ 37
2.5.2.2.4
Ño löôøng thaùi ñoä chieâu thò................................................... 38
2.5.2.2.5
Ño löôøng thaùi ñoä vôùi giaù...................................................... 39
2.5.2.2.6
Ño löôøng taâm lyù höôùng ngoaïi.............................................. 39
Nguyeãn Hoaøng Xuaân Thaûo
2
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Giá trị thương hiệu đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu. sự thành công của 1 thương hiệu phụ thuộc vào mức độ đánh giá và
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement