Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lowe_star_love
#756455 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phương hướng hoàn thiện mô hình tổ chức kế toán trong doanh nghiệp thương mại du lịch có quy mô lớn trên địa bàn Tiền Giang
KILOBOOKS.COM
LUAÄN AÙN CAO HOÏC
Giaùo vieân höôùng daãn : Tieán só VOÕ VAÊN NHÒ
_________________________________________________________________________


MUÏC LUÏC
¾
Lôøi caûm ôn
¾
Lôøi môû ñaàu
Chöông I : NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ LYÙ LUAÄN VEÀ TOÅ CHÖÙC COÂNG TAÙC KEÁ TOAÙN ÔÛ CAÙC DOANH NGHIEÄP THÖÔNG MAÏI – DU LÒCH ....................................................................... 01 1. Ñaëc ñieåm quaûn lyù vaø toå chöùc kinh doanh cuûa doanh nghieäp thöông maïi du lòch

2. Cô cheá kinh doanh hieän nay vaø moái quan heä cuûa noù vôùi vaán ñeà toå chöùc coâng taùc keá toaùn.
2.1. Ñaëc tröng cô baûn cuûa cô cheá kinh doanh hieän nay ....................... 03
2.2. Moái quan heä giöõa kinh doanh theo cô cheá quaûn lyù hieän nay vaø vaán ñeà toå chöùc coâng
taùc keá toaùn ôû doanh nghieäp thöông maïi du lòch. .............................................................04
3. Vai troø cuûa keá toaùn trong quaûn lyù kinh doanh vaø nhöõng caên cöù nhieäm vuï cô baûn cuûa toå
chöùc coâng taùc keá toaùn .....................................................................................................05
3.1. Vai troø keá toaùn trong coâng taùc quaûn lyù.


3.1.a. Phaân loaïi keá toaùn


3.1.b. Vai troø cuûa keá toaùn trong coâng taùc quaûn lyù.

3.2. Nhieäm vuï keá toaùn ......................................................................... 09

3.3. Nhöõng caên cöù ñeå toå chöùc coâng taùc keá toaùn moät caùch khoa hoïc vaø
hôïp lyù 4. Toå chöùc coâng taùc keá toaùn trong doanh nghieäp ..................................... 11
4.1. Nguyeân taéc vaø noäi dung toå chöùc coâng taùc keá toaùn
4.2. Löïa choïn hình thöùc toå chöùc keá toaùn vaø xaây döïng moâ hình boä maùy keá toaùn 13


4.2.1. Hình thöùc toå chöùc coâng taùc keá toaùn taäp trung.


4.2.2. Hình thöùc toå chöùc coâng taùc keá toaùn phaân taùn.


4.2.3. Hình thöùc toå chöùc coâng taùc keá toaùn vöøa taäp trung vöøa phaân
taùn.
4.3. Toå chöùc heä thoáng chöùng töø keá toaùn, toå chöùc coâng taùc haïch
toaùn ban ñaàu, keá hoaïch luaân chuyeån vaø xöû lyù chöùng töø.18
4.4. Vaân duïng heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn thoáng nhaát phuø hôïp
vôùi ñaëc ñieåm doanh nghieäp thöông maïi - du lòch........... 19
4.5. Löïa choïn hình thöùc keá toaùn........................................................... 21
......................................................................................................................................................................................................................................................
4.6. Toå chöùc coâng taùc kieåm tra keá toaùn....................................................
_________________________________________________________________________
Sinh vieân thöïc hieän : Ñoaøn Vaên Phöông
Trang 2
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Tổ chức công tác kế toán là một trong những nội dung quan trọng trong tổ chức công tác quản lý ở DN. với chức năng cung cấp thông tin và kiểm tra các hoạt động
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement