Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pedaudangiu6895
#756454 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vận dụng các công cụ đánh giá trách nhiệm quản lý của kế toán quản trị vào các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh đường tại TPHCM
KILOBOOKS.COM

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
---o0o---

NGUYEÃN VIEÄT HÖNG

VAÄN DUÏNG CAÙC COÂNG CUÏ ÑAÙNH GIAÙ
TRAÙCH NHIEÄM QUAÛN LYÙ CUÛA KEÁ TOAÙN
QUAÛN TRÒ VAØO CAÙC DOANH NGHIEÄP NHAØ
NÖÔÙC KINH DOANH ÑÖÔØNG TAÏI THAØNH
PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
Chuyeân ngaønh
: Keá toaùn, Taøi vuï vaø Phaân tích hoaït ñoäng kinh teá
Maõ soá

: 5.02.11

LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ

Ngöôøi höôùng daãn khoa hoïc: Tieán só LEÂ ÑÌNH TRÖÏC

TP . HOÀ CHÍ MINH -2004


2
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Để quản lý các bộ phận như thế nào có hiệu quả và đánh giá trách nhiệm quản lý như thế nào để quản lý tốt nguồn lực trong DN là vấn đề cần quan tâm trong môi tr
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement