Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By girlxinhxinh_timboyyeuyeu
#756452 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính
KILOBOOKS.COM
2
II.1 Thöïc traïng aùp duïng thuû tuïc phaân tích trong quaù trình kieåm toaùn:......................30
II.1.1 Thuû tuïc phaân tích aùp duïng trong giai ñoaïn laäp keá hoaïch kieåm toaùn .......31

II.1.2 Thuû tuïc phaân tích aùp duïng trong giai ñoaïn thöïc hieän kieåm toaùn .............34

II.1.2.1 Thuû tuïc phaân tích aùp duïng trong kieåm toaùn nôï phaûi thu.............35

II.1.2.2 Thuû tuïc phaân tích aùp duïng trong kieåm toaùn TSCÑ vaø chi phí
khaáu hao .....................................................................................37

II.1.2.3 Thuû tuïc phaân tích aùp duïng trong kieåm toaùn haøng toàn kho..........38

II.1.2.4 Thuû tuïc phaân tích aùp duïng trong kieåm toaùn doanh thu ...............40

II.1.2.5 Thuû tuïc phaân tích aùp duïng trong kieåm toaùn chi phí....................44

II.1.3 Thuû tuïc phaân tích aùp duïng trong giai ñoaïn hoaøn thaønh kieåm toaùn ..........45

II.2 Maët tích cöïc vaø haïn cheá khi aùp duïng thuû tuïc phaân tích trong kieåm toaùn baùo
caùo taøi chính taïi caùc coâng ty kieåm toaùn ñang hoaït ñoäng taïi Vieät Nam...............45
II.2.1
Maët
tích cöïc ...............................................................................................45

II.2.2 Maët haïn cheá..............................................................................................48
II.3 Nguyeân nhaân.......................................................................................................51
II.3.1 Nguyeân nhaân khaùch quan .........................................................................51

II.3.2 Nguyeân nhaân chuû quan.............................................................................53
II.4 Caùc loãi thoâng thöôøng khi aùp duïng thuû tuïc phaân tích..........................................54
II.4.1 Chöa xaùc ñònh ñöôïc muïc tieâu phaân tích ...................................................54

II.4.2 Quaù phuï thuoäc vaøo soá lieäu cuûa ñôn vò ......................................................54

II.4.3 Naém caùc moái quan heä khoâng roõ raøng .......................................................55

II.4.4 Ñôn giaûn hoaù moâ hình döï ñoaùn ................................................................55

II.4.5 Phöùc taïp hoùa moâ hình döï ñoaùn .................................................................55

II.4.6 Khoâng chuû ñoäng tìm kieám lôøi giaûi thích cho caùc cheânh leäch phaùt hieän
ñöôïc ..........................................................................................................55

II.4.7 Lieân tuïc laøm troøn soá .................................................................................56

II.4.8 Khoâng vaän duïng nhöõng hieåu bieát veà ñaëc ñieåm, ngaønh ngheà kinh doanh
cuûa khaùch haøng vaøo quaù trình phaân tích...................................................56
Keát luaän chöông 2 ......................................................................................................56 CHÖÔNG III: MOÄT SOÁ KIEÁN NGHÒ VAØ GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO HIEÄU QUÛA AÙP DUÏNG THUÛ TUÏC PHAÂN TÍCH TRONG KIEÅM TOAÙN BCTC..........................58 III.1 Muïc ñích cuûa vieäc aùp duïng thuû tuïc phaân tích trong quaù trình kieåm toaùn..........58

III.2 Caùc kieán nghò vaø giaûi phaùp nhaèm taêng cöôøng aùp duïng thuû tuïc phaân tích trong
kieåm toaùn baùo caùo taøi chính ..............................................................................59
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hoạt động của các công ty kiểm toán trước hết là việc cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho mọi đối tượng theo luật định hay theo yêu cầu tự nguyện
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement