Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lahai72
#756433 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xây dựng chiến lược marketing của sản phẩm martell tại thị trường Việt Nam đến năm 2010
KILOBOOKS.COM
MUÏC LUÏC

Trang
LÔØI MÔÛ ÑAÀU ------------------------------------------------------------------------ 1
I. Söï caàn thieát cuûa ñeà taøi ------------------------------------------------- 1 II. Ñoái töôïng muïc ñích vaø ñeà taøi nghieân cöùu--------------------------- 2 III. Phöông phaùp nghieân cöùu --------------------------------------------- 2 IV. Boá cuïc luaän vaên ------------------------------------------------------- 3
CHÖÔNG I: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ MARKETING
I. Chieán löôïc Marketing -------------------------------------------------- 4 II. Thaønh phaàn cuûa chieán löôïc Marketing ----------------------------- 4 III. Chieán löôïc Marketing hoãn hôïp ------------------------------------- 5 IV. Chieán löôïc tieáp thò caïnh tranh -------------------------------------- 6 Toùm taét chöông I-----------------------------------------------------------13
CHÖÔNG II: GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT VEÀ SAÛN PHAÅM MARTELL. MOÂI TRÖÔØNG KINH DOANH CUÛA SAÛN PHAÅM MARTELL TAÏI VIEÄT NAM
I. Ñaùnh giaù veà thò tröôøng röôïu Vieät nam--------------------------------14
1. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán thò tröôøng röôïu ôû Vieät nam--------14
a/ Keát quaû phaùt trieån kinh teá Vieät nam -------------------------14 b/ Yeáu toá chính trò, luaät phaùp ------------------------------------15 c/ Yeáu toá thueá ------------------------------------------------------16
2. Thò tröôøng Vieät Nam -----------------------------------------------19

II. Martell vaø thò tröôøng Vieät Nam --------------------------------------21
1. Martell cognac ------------------------------------------------------21 2. Quaù trình thaâm nhaäp vaø phaùt trieån taïi thò tröôøng Vieät nam ---23 3. Nhaø phaân phoái, maïng löôùi phaân phoái, tieàm löïc cuûa nhaõn hieäu
martell taïi Vieät Nam töø naêm 2002 --------------------------------24

III. Phaân tích veà caïnh tranh vaø ñoái thuû caïnh tranh chính cuûa ñoái vôùi
saûn phaåm Martell ------------------------------------------------------25 1. Moâi tröôøng caïnh tranh cuûa thò tröôøng röôïu cognac ------------25 2. Phaân tích taùc ñoäng beân ngoaøi vaøo thò tröôøng cognac noùi chung
----------------------------------------------------------------------------------------27
3. Phaân tích ñoái thuû caïnh tranh --------------------------------------27
3.1 Remy Martin --------------------------------------------------27 3.2 Hennessy -------------------------------------------------------29
IV. Phaân tích SWOT cuûa saûn phaåm Martell ---------------------------31 Keát luaän chöông III -------------------------------------------------------32
Trang 2
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ngành rượu bia giải khát là một trong những ngành có sự phát triển về sản phẩm rất nhanh, từ ngày đầu cách đây hơn 15 năm cả thị trường chúng ta chỉ biết đến sả
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement