Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By yumi_love_boy_l0c_ch0c
#756427 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm gas dân dụng của công ty shell Việt Nam đến năm 2010
KILOBOOKS.COM
2.4.2 Ma traän caùc yeáu toá beân ngoaøi. .............................................................32
2.4.2 Caùc yeáu toá thuoäc moâi tröôøng ngaønh gas. .............................................33
2.5 Phaân tích moâi tröôøng noäi boä........................................................................39
2.5.1 Marketing. ............................................................................................39
2.5.2 Taøi chính...............................................................................................47
2.5.3 Naêng löïc saûn xuaát.................................................................................47
2.5.4. Nhaân löïc. .............................................................................................49
2.5.5 Kyõ Thuaät- Coâng Ngheä..........................................................................49
2.5.6. Ma traän caùc yeáu toá beân trong. .............................................................50
CHÖÔNG III: XAÂY DÖÏNG CHIEÁN LÖÔÏC MARKETING CHO SAÛN PHAÅM
GAS DAÂN DUÏNG CUÛA COÂNG TY SHELL VIEÄT NAM ÑEÁN NAÊM 2010....52
3.1 Xaùc ñònh muïc tieâu marketing cho saûn phaåm gas daân duïng cuûa coâng ty
Shell Vieät Nam ñeán naêm 2010. .......................................................................52
3.1.1 Cô sôû ñeå xaùc ñònh muïc tieâu..................................................................52
3.1.2 Döï baùo nhu caàu gas cuûa Vieät Nam ñeán naêm 2010...............................53
3.1.3 Xaùc ñònh muïc tieâu marketing cho saûn phaåm gas daân duïng cuûa coâng ty
Shell Vieät Nam ñeán naêm 2010......................................................................53
3.2 Xaây döïng chieán löôïc marketing cho saûn phaåm gas daân duïng cuûa coâng ty
Shell Vieät Nam ñeán naêm 2010 .........................................................................54
3.2.1. Phaân tích ma traän SWOT cuûa coâng ty Shell Vieät Nam.......................54
3.2.2. Chieán löôïc marketing hoãn hôïp ( chieán löôïc 4P). ................................55
3.3 Kieán nghò. ...................................................................................................62
3.3.1. Ñoái vôùi nhaø nöôùc.................................................................................62
3.3.2. Ñoái vôùi ngaønh......................................................................................63

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Mỗi DN, mỗi ngành, mỗi tổ chức phải có 1 chiến lược và mục tiêu cả trong ngắn hạn lẫn trong dài hạn, chiến lược cấp kinh doanh, chiến lược cấp chức năng. xây dự
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online