Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By utphuong_18
#756415 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị cho các DN ngành in tại TPHCM
KILOBOOKS.COM

- 2 -


1.3.1.2 Giai ñoaïn 1440-1850-------------------------------------------------- 19 -
1.3.1.3 Giai ñoaïn 1850-1900-------------------------------------------------- 19 -
1.3.2 Lòch söû phaùt trieån ngaønh in Vieät Nam----------------------------------- 20 -
1.3.3 Qui trình coâng ngheä ngaønh in -------------------------------------------- 26 -
1.3.3.1 Coâng ñoaïn 1: Saép chöõ vaø cheá baûn ---------------------------------- 26 -
1.3.3.2 Coâng ñoaïn 2: in------------------------------------------------------- 26 -
1.3.3.3 Coâng ñoaïn 3: beá, xeùn vaø ñoùng thaønh phaåm.------------------------ 27 -
CHÖÔNG 2 THÖÏC TRAÏNG HEÄ THOÁNG BAÙO CAÙO KEÁ TOAÙN QUAÛN TRÒ
CUÛA CAÙC DOANH NGHIEÄP THUOÄC NGAØNH IN TAÏI THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ
MINH.----------------------------------------------------------------------------------- 28 -
2.1 LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA BAÙO CAÙO KEÁ TOAÙN
QUAÛN TRÒ AÙP DUÏNG CHO CAÙC DOANH NGHIEÄP VIEÄT NAM --------- 28 -
2.1.1. Giai ñoaïn neàn kinh teá vaän haønh theo cô cheá keá hoaïch hoùa taäp trung
quan lieâu, bao caáp. (Tröôùc thaùng 12/1986)------------------------------------ 28 -
2.1.2. Giai ñoaïn xoùa boû cô cheá taäp trung quan lieâu, bao caáp, xaây döïng cô
cheá môùi veà quaûn lyù kinh teá - cô cheá keá hoaïch hoùa theo phöông thöùc haïch
toaùn kinh doanh xaõ hoäi chuû nghóa, ñuùng nguyeân taéc taäp trung daân chuû.(Töø
thaùng 12/1986 ñeán thaùng 6/1991).---------------------------------------------- 35 -
2.1.3. Giai ñoaïn neàn kinh teá vaän haønh theo cô cheá thò tröôøng coù söï quaûn lyù
cuûa nhaø nöôùc theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa.(Töø thaùng 6/1991 ñeán nay) -
40 -
2.2 THÖÏC TRAÏNG HEÄ THOÁNG BAÙO CAÙO KEÁ TOAÙN QUAÛN TRÒ TRONG
CAÙC DOANH NGHIEÄP NGAØNH IN TAÏI THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH HIEÄN
NAY----------------------------------------------------------------------------------- 47 -
2.2.1 Khaùi quaùt veà tình hình phaùt trieån ngaønh in thaønh phoá hoà chí minh - 47 -
2.2.1.1 Thôøi kyø tröôùc giaûi phoùng --------------------------------------------- 47 -
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Với chức năng cung cấp thông tin và kiểm tra kiểm soát các hoạt động kinh tê tài chính xí nghiệp, kế toán quản trị đã và đang là công cụ thực sự quan trọng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement