Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Chaim
#756413 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng rủi ro tín dụng và các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch II - NHCTVN
KILOBOOKS.COM

Trang 2
..........................................................................................33

1. 4. 1. Moâ hình ñònh tính
...................................................35

1. 4. 2. Caùc moâ hình ñònh löôïng ruûi ro tín duïng
.........................37

1. 4. 3. Ño löôøng ruûi ro tín duïng thoâng qua phaân tích tín duïng
CHÖÔNG 2 : THÖÏC TRAÏNG VEÀ HOAÏT ÑOÄNG TÍN DUÏNG VAØ RUÛI RO TÍN DUÏNG TAÏI SGDII- NHCTVN TRONG THÔØI GIAN QUA...................................39
2. 1 Sô löôïc veà Ngaân haøng Coâng thöông Vieät nam (NHCTVN) vaø Sôû Giao dòch II (SGDII) - NHCTVN .......................................................................................................39

........................................39

2. 1. 1 Sô löôïc veà Ngaân Haøng Coâng Thöông Vieät Nam
.............................41

2. 1. 2. Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån SGDII- NHCTVN
........................................42

2. 2 Keát quaû hoaït ñoäng tín duïng cuûa SGDII- NHCTVN.
..............................................45

2. 3 .Thöïc traïng ruûi ro tín duïng taïi SGDII- NHCTVN
2. 3. 1. Boái caûnh moâi tröôøng kinh doanh trong moâi tröôøng töông quan vôùi ruûi ro tín duïng trong hoaït ñoäng cuûa SGDII- NHCTVN..............................................45

..............................................45

2. 3. 1. 1. Moâi tröôøng neàn kinh teá thieáu laønh maïnh
...................................................................................47

2. 3. 1. 2. Moâi tröôøng phaùp lyù
.........................................................48

2. 3. 1. 3. Coâng ngheä ngaân haøng coøn laïc haäu
........48

2. 3. 1. 4. Hoaït ñoäng cung caáp thoâng tin phoøng ngöøa ruûi ro coøn haïn cheá
....................................................49

2. 3. 1. 5. Caïnh tranh trong hoaït ñoäng tín duïng
.....................................50

2. 3. 1. 6. Hoaït ñoäng baûo hieåm tín duïng chöa phaùt trieån
..................................51

2. 3. 2. Thöïc traïng ruûi ro tín duïng taïi SGDII- NHCTVN :2.3.2.1. Tình hình nôï quaù haïn, nôï khoù ñoøi chôø xöû lyù, nôï baûo laõnh traû thay (1997- 2003)...................................................................................................................51

...................................................................52

2. 3. 2. 2. Haäu quaû cuûa ruûi ro tín duïng:2. 4. Caùc bieän phaùp quaûn lyù, phoøng ngöøa vaø xöû lyù ruûi ro trong hoaït ñoäng tín duïng ñaõ thöïc hieän taïi SGDII- NHCTVN ...............................................................54

....................................55

2. 4. 1. Caùc bieän phaùp nhaèm quaûn lyù, phoøng ngöøa ruûi ro
........................................................57

2. 4. 2. Caùc bieän phaùp nhaèm kieåm soaùt ruûi ro
.......................................58

2. 5. Haïn cheá trong coâng taùc phoøng ngöøa ruûi ro tín duïng
...................................................................58

2. 5. 1. Moâ hình toå chöùc chöa phuø hôïp
..............................................60

2. 5. 2 Chöa hoaøn thieän chính saùch tín duïng roõ neùt
........................61

2. 5. 3. Hoaït ñoäng cuûa boä phaän Phoøng ngöøa ruûi ro coøn haïn cheá
..................................61

2. 5. 4. Boä maùy Kieåm tra noäi boä hoaït ñoäng chöa hieäu quaû
CHÖÔNG 3 : NHÖÕNG BIEÄN PHAÙP PHOØNG NGÖØA, HAÏN CHEÁ RUÛI RO TÍN DUÏNG TAÏI SÔÛ GIAO DÒCH II - NHCTVN............................................................62
3. 1. Quan ñieåm, ñònh höôùng hoaït ñoäng phoøng ngöøa, haïn cheá ruûi ro tín duïng cho caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam ..................................................................62

3. 1. 1. Quan ñieåm xaây döïng ñònh höôùng veà hoaït ñoäng phoøng ngöøa, haïn cheá ruûi ro tín duïng.............................................................................................................62


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
NHTM là DN kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ - tín dụng - loại hình kinh doanh chứa đựng nhiều rủi ro. trong các hoạt động kinh doanh của NH, hoạt động từ lĩnh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement