Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Barnhardo
#756412 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Định hướng hoàn thiện chính sách thuế trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế tại Việt NAm
KILOBOOKS.COM

NOÄI DUNG


MUÏC LUÏC
TRANG
LÔØI MÔÛ ÑAÀU
1CHÖÔNG I: TAÙC ÑOÄNG CUÛA TOAØN CAÀU HOAÙ VAØ HOÄI NHAÄP KINH
TEÁ ÑOÁI VÔÙI KINH TEÁ XAÕ HOÄI VIEÄT NAM
21.1.
Noäi dung, baûn chaát cuûa toaøn caàu hoùa vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá
31.2.
Toaøn caàu hoùa kinh teá vaø hoäi nhaäp kinh teá cuûa Vieät Nam
31.3.
Khoù khaên, thaùch thöùc veà lónh vöïc thueá trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá
10CHÖÔNG II: QUAÙ TRÌNH CAÛI CAÙCH CHÍNH SAÙCH THUEÁ ÔÛ NÖÔÙC TA
12


2.1
Toång quan veà heä thoáng thueá Vieät Nam
132.2
Caûi caùch thueá Vieät nam trong giai ñoaïn vöøa qua
252.3
Yeâu caàu cuûa heä thoáng thueá trong boái caûnh hoäi nhaäp kinh teá quoác teá trong thôøi gian tôùi
302.4
Phaân tích öu nhöôïc ñieåm cuûa heä thoáng thueá hieän haønh
31CHÖÔNG III: NHÖÕNG ÑÒNH HÖÔÙNG NHAÈM HOAØN THIEÄN CAÙC CHÍNH
SAÙCH THUEÁ ÑANG AÙP DUÏNG
45


3.1
Ñònh höôùng cuûa vieäc hoaøn thieän chính saùch thueá trong giai ñoaïn töø nay ñeán naêm 2010
463.2
Noäi dung hoaøn thieän moät soá saéc thueá chuû yeáu
473.3
Nhöõng giaûi phaùp boå trôï khaùc
51KEÁT
LUAÄN
55

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Bối cảnh và thể chế của nền kinh tế thế giới trong thời gian gần đây và trong thời gian tới đã có nhiều thay đổi. sự ra đời của các tổ chức tài chính, các tổ ch
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement