Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tau_tuat
#756406 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống siêu thị ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
KILOBOOKS.COM
Bé Th−¬ng m¹i
ViÖn nghiªn cøu th−¬ng m¹i


§Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp bé
M· sè: 2004-78-024Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn
hÖ thèng siªu thÞ ë n−íc ta trong
giai ®o¹n hiÖn nay
(B¸o c¸o tæng Hîp)


C¬ quan chñ qu¶n: Bé Th−¬ng m¹i C¬ quan chñ tr× thùc hiÖn: ViÖn Nghiªn cøu Th−¬ng m¹i Chñ nhiÖm §Ò tµi:
TS. NguyÔn ThÞ NhiÔu
C¸c thµnh viªn
- Ths. NguyÔn ViÖt H−ng - Ths. Ph¹m ThÞ C¶i - Ths. Ph¹m H÷u Th×n - CN. TrÇn ThÞ Thu HiÒn
Hµ néi 2006

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phát triển hệ thống siêu thị văn minh hiện đại ở Việt Nam trong bối cảnh nước ta đang thực hiện công cuộc đổi mới, tiến hành CNH, HĐH và chủ động hội nhập với
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement