Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thien_than_dangyeu_24
#756392 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở thủ đô HÀ Nội trong giai đoạn 2001-2010
KILOBOOKS.COM

2
bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
tr−êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n


v−¬ng ®øc tuÊnhoµn thiÖn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ®Ó thu
hót ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi ë thñ
®« hµ néi trong giai ®o¹n 2001 - 2010Chuyªn nghµnh : Kinh tÕ chÝnh trÞ XHCN.
M· sè : 5 - 02 - 01.


luËn ¸n tiÕn sü kinh tÕ

ng−êi h−íng dÉn khoa häc
Gi¸o viªn h−íng dÉn 1 : GS.TS Ph¹m Quang Phan
Gi¸o viªn h−íng dÉn 2 : PGS.TS. §Æng V¨n Th¾ng
Hµ Néi - 2007
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong hội nhập quốc tế, FDI có vai trò rất lớn: Nó là nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng, tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement