Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Marvyn
#756372 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chính sách hỗ trợ phát triển DNNVV ngoài quốc doanh vùng ĐBSCL
KILOBOOKS.COM
2

cßn víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa nh− viÖc
tiÕp cËn nguån vèn, c«ng nghÖ, ®Êt ®ai, lao ®éng, th«ng tin thÞ tr−êng…
®· cã nhiÒu c¬ chÕ, chÝnh s¸ch th«ng tho¸ng h¬n tr−íc.
Vïng §ång b»ng s«ng Cöu Long còng vËy, kÓ tõ sau khi ®æi
míi, ®Æc biÖt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®· ph¸t triÓn m¹nh c¸c ngµnh
c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng l©m thñy s¶n, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, c¬
khÝ söa ch÷a, th−¬ng m¹i dÞch vô... . Gãp phÇn kh«ng nhá trong qu¸ tr×nh
ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ qu¸ tr×nh ®« thÞ hãa toµn vïng, cã sù ®ãng
gãp quan träng cña khu vùc kinh tÕ t− nh©n mµ trong ®ã ®a phÇn lµ
doanh nghiÖp nhá vµ võa. Theo thèng kª ®Õn cuèi n¨m 2004, vïng §ång
b»ng s«ng Cöu Long cã 19.098 doanh nghiÖp nhá vµ võa, ®ãng gãp
kho¶ng 75% GDP, 20% ®Õn 25% trong tæng thu ng©n s¸ch còng nh− gi¶i
quyÕt viÖc lµm cho rÊt nhiÒu lao ®éng.
MÆc dï lµ thµnh phÇn kinh tÕ quan träng, gãp phÇn ®¸ng kÓ
vµo sù nghiÖp x©y dùng ®Êt n−íc trong qu¸ tr×nh ®æi míi, nh−ng nh×n
chung doanh nghiÖp nhá vµ võa ngoµi quèc doanh vïng §ång b»ng s«ng
Cöu Long cßn ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, ch−a
®−îc sù quan t©m ®óng møc cña chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng, nhiÒu c¬ chÕ
chÝnh s¸ch tµi chÝnh cña Nhµ n−íc ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ nÇy ch−a
hîp lý vµ ch−a ®−îc thùc hiÖn mét c¸ch kÞp thêi. Theo ®¸nh gi¸ cña c¸c
chuyªn gia th× hµnh lang ph¸p lý, m«i tr−êng kinh doanh nh− hiÖn nay
ch−a ®¸p øng ®−îc víi xu thÕ ph¸t triÓn rÊt nhanh, rÊt ®a d¹ng cña doanh
nghiÖp nhá vµ võa, vµ ®iÒu ®ã ®· trë thµnh th¸ch thøc, thËm chÝ cßn lµ
lùc c¶n trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nhá vµ võa trong giai
®o¹n hiÖn nay vµ nh÷ng n¨m tíi. §Ó ph¸t huy mét c¸ch cã hiÖu qu¶ kh¶
n¨ng tiÒm tµng cña doanh nghiÖp nhá vµ võa ngoµi quèc doanh, còng nh−
khai th¸c c¸c thÕ m¹nh mµ vïng §ång b»ng s«ng Cöu Long hiÖn cã, ®Ò

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Mặc dù là thành phần kinh tế quan trọng, góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng đất nước trong quá trình đổi mới, nhưng nhìn chung DNNVV ngoài quốc doanh vùng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement