Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By luna_cute90
#756332 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Định hướng chiến lược phát triển Công ty Gạch đồng tâm đến năm 2010
KILOBOOKS.COM
2
.
Muïc ñích nghieân cöùu cuûa ñeà taøi. Muïc tieâu cuûa luaän vaên laø treân cô sôû nghieân cöùu lyù thuyeát veà hoaïch ñònh
chieán löôïc saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty nhaèm vaän duøng vaøo phaân tích caùc yeáu toá moâi tröôøng taùc ñoäng ñeán Coâng ty Ñoàng Taâm nhaän dieän caùc cô hoäi, nguy cô, keát hôïp vôùi thöïc traïng caùc yeáu toá beân trong Coâng ty Ñoàng Taâm ñeå tìm ra nhöõng ñieåm maïnh, ñieåm yeáu nhaèm xaùc ñònh taàm nhìn muïc tieâu vaø ñeà xuaát caùc chieán löôïc phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh cho coâng ty trong giai ñoaïn töø nay ñeán naêm 2010. Töø ñoù thieát laäp caùc giaûi phaùp nhaèm hoaøn thieän caùc chieán löôïc saûn xuaát kinh doanh cho Coâng ty Gaïch Ñoàng Taâm. 3. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu.
Trong khuoân khoå luaän vaên naøy, taùc giaû chuû yeáu taäp trung thöïc hieän vieäc
phaân tích caùc vaán ñeà chuû yeáu taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng hoaït ñoäng cuûa coâng ty vaø thöïc traïng cuûa Coâng ty Gaïch Ñoàng Taâm nhaèm xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån khaû thi vaø hieäu quaû cho hoaït ñoäng cuûa coâng ty trong lónh vöïc saûn xuaát vaø kinh doanh caùc saûn phaåm gaïch oáp laùt ñeán naêm 2010.

4. Phöông phaùp nghieân cöùu
Vôùi mong muoán ñaït ñöôïc keát quaû nghieân cöùu cao cho ñeà aùn naøy taùc giaû ñaõ
söû duïng caùc phöông phaùp: phöông phaùp heä thoáng, phöông phaùp toång hôïp, phöông phaùp ñoäng, phöông phaùp suy luaän logic, phaân tích, so saùnh, thoáng keâ, söû duøng phaàn meàm xöû lyù SPSS… ñeå phaân tích vaø xaùc ñònh moái töông quan giöõa caùc vaán ñeà, xem xeùt quaù trình vaän ñoäng vaø bieán ñoåi theo thôøi gian vaø khoâng gian. Töø ñoù, tìm ra nhöõng phöông thöùc taùc ñoäng hôïp lyù nhaèm khai thaùc toái ña cô hoäi vaø ñieåm maïnh, giaûm thieåu moái ñe doïa vaø ñieåm yeáu treân cô sôû ñeà xuaát caùc giaûi phaùp toái öu trong quaù trình xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån cuûa coâng ty.

5. Noäi dung luaän vaên goàm
Ngoaøi phaàn môû ñaàu, keát luaän, noäi dung luaän vaên coù keát caáu goàm ba
chöông nhö sau: Chöông 1: Moät soá vaán ñeà cô baûn veà ñònh höôùng chieán löôïc. Chöông 2: Phaân tích thöïc traïng tình hình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty Gaïch Ñoàng Taâm. Chöông 3: Chieán löôïc phaùt trieån cuûa Coâng ty Gaïch Ñoàng Taâm ñeán naêm 2010

Taùc giaû ñaõ noå löïc raát nhieàu trong vieäc hoaøn thaønh luaän vaên, tuy nhieân do
thôøi gian vaø trình ñoä coøn haïn cheá neân chaéc chaén luaän vaên khoâng traùnh khoûi coù thieáu soùt nhaát ñònh. Taùc giaû mong nhaän ñöôïc nhöõng goùp yù chaân thaønh cuûa Quyù Thaày, Coâ vaø caùc anh chò hoïc vieân ñeå luaän vaên ñöôïc hoaøn chænh hôn nhaèm giuùp
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Là 1 Công ty TNHH hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng, công ty Gạch đồng tâm cũng phải thường xuyên đương đầu với sự
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement