Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pqtalone
#756318 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các công ty kiểm toán Việt Nam
KILOBOOKS.COM

2/161
MUÏC LUÏC

Danh muïc caùc töø vieát taét
Danh muïc caùc hình veõ vaø baûng bieåuTrang
PHAÀN MÔÛ ÑAÀU

Chöông I – Cô sôû lyù luaän veà thuû tuïc phaân tích
……………………………………1

1.1. Toång quan veà thuû tuïc phaân tích ……………………………………………………………………….......1
1.1.1. Khaùi nieäm ……………………………………………………………………………………………………………………………..1
1.1.2. Vai troø cuûa thuû tuïc phaân tích …………………………………………………………………………………………...1
1.1.3. Caùc yeáu toá cuûa thuû tuïc phaân tích …………………………………………………………………………….......2
1.1.3.1. Döï ñoaùn …………………………………………………………………………………………………………………………….2
1.1.3.2. So saùnh ……………………………………………………………………………………………………………………….......3
1.1.3.3. Ñaùnh giaù …………………………………………………………………………………………………………………………….4
1.1.4. Phaân loaïi thuû tuïc phaân tích ……………………………………………………………………………………..……...5
1.1.4.1. Phaân tích xu höôùng ………………………………………………………………………………………………………6
1.1.4.2. Phaân tích döï baùo ………………………………………………………………………………………………….........7
1.1.4.3. Phaân tích tyû soá ……………………………………………………………………………………………………………....8
1.1.4.4. Phaân tích hoài quy ………………………………………………………………………………………………………….11
1.2. Thuû tuïc phaân tích aùp duïng trong tieán trình laäp keá hoaïch …………….……………..13
1.2.1. Muïc ñích ………………………………………………………………………………………………………………….......13
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hoạt động kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán...đã và đang góp phần xây dựng và phổ cập cơ chế chính sách kinh tế, tài chính, thực hiện công khai, minh bạch b
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement