Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By [email protected]
#755954 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hãy chứng minh sức lao động là hàng hóa đặc biệt, ý nghĩa nghiên cứu vấn đề
KILOBOOKS.COM

2
Néi dung
I. sù chuyÓn ho¸ søc lao ®éng thµnh hµng ho¸
1.
Kh¸i niÖm søc lao ®éng:
Søc lao ®éng lµ toµn bé thÓ lùc vµ trÝ lùc tån t¹i trong c¬ thÓ con
ng−êi, nã ®−îc vËn dông vµo qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt.
2.
Nh÷ng ®iÒu kiÖn biÕn søc lao ®éng thµnh hµng ho¸
Trong bÊt kú x· héi nµo, søc lao ®éng còng ®Òu lµ yÕu tè hµng ®Çu
cña qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt. Nh−ng kh«ng ph¶i bao giê søc lao ®éng
còng lµ hµng ho¸. Søc lao ®éng chØ biÕn thµnh hµng ho¸ khi cã hai ®iÒu
kiÖn sau:
Mét lµ
; ng−êi lao ®éng ph¶i ®−îc tù do vÒ th©n thÓ, do ®ã cã kh¶
n¨ng chi phèi søc lao ®éng cña m×nh. Søc lao ®éng chØ xuÊt hiÖn trªn thÞ
tr−êng víi t− c¸ch lµ hµng ho¸, nÕu nã do b¶n con ng−êi cã søc lao ®éng
®−a ra b¸n. Muèn vËy, ng−êi cã søc lao ®éng ph¶i cã quyÒn së h÷u n¨ng
lùc cña m×nh. ViÖc biÕn søc lao ®éng thµnh hµng ho¸ ®ßi hái ph¶i thñ tiªu
chÕ ®é chiÕm h÷u n« vµ chÕ ®é phong kiÕn.
Hai lµ;
ng−êi lao ®éng bÞ t−íc ®o¹t hÕt t− liÖu s¶n xuÊt kh«ng thÓ
tù tiÕn hµnh lao ®éng s¶n xuÊt. ChØ trong ®iÒu kiÖn Êy, ng−êi lao ®éng
míi buéc ph¶i b¸n søc lao ®éng cña m×nh, v× kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c ®Ó
sinh sèng.
Sù tån t¹i ®ång thêi hai ®iÒu kiÖn nãi trªn tÊt yÕu ®Én ®Õn chç søc
lao ®éng biÕn thµnh hµng ho¸.
D−íi chñ nghÜa t− b¶n, ®· xuÊt hiÖn ®Çy ®ñ hai ®iÒu kiÖn ®ã. Mét
mÆt
, c¸ch m¹ng t− s¶n ®· gi¶i phãng ng−êi lao ®éng khái sù lÖ thuéc vÒ
th©n thÓ vµo chñ n« vµ chóa phong kiÕn. MÆt kh¸c, do t¸c ®éng cña quy
luËt gi¸ trÞ vµ c¸c biÖn ph¸p tÝch luü nguyªn thuû cña t− b¶n ®· lµm ph¸
s¶n nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt nhá, biÕn hä trë thµnh v« s¶n vµ tËp trung t−
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
I. Sự chuyển hóa sức lao động thành hàng hóa. 1. Khái niệm sức lao động. Sức lao động là toàn bộ thể lực và trí lực tồn tại trong cơ thể con người, nó được vận
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement