Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoatuyet_love
#755921 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và giải pháp nạn sản xuất và buôn bán hàng giả ở Việt Nam thời gian qua
KILOBOOKS.COM
2
Ch−¬ng I
C¬ së lý luËn vÒ hµng gi¶
1. Kh¸i niÖm hµng gi¶.
§Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶
th× chóng ta ph¶i hiÓu hµng gi¶ lµ g× ?
Cã rÊt nhiÒu nhµ nghiªn cøu ®· ®−a ra nhiÒu quan ®iÓm vµ
c¸ch nãi kh¸c nhau vÒ hµng gi¶ . Nh−ng ë ViÖt Nam chóng ta chØ cã hai kh¸I niÖm vÒ hµng gi¶ sau ®©y lµ mét trong hai kh¸I niÖm
®ã .
Trong bé luËt h×nh sù cña n−íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa
ViÖt Nam ®−îc Quèc héi kho¸ VII th«ng qua t¹i kú häp thø 9 ngµy 27/6/1985, cã hiÖu lùc tõ ngµy 1/1/1986 quy ®Þnh téi lµm
hµng gi¶, bu«n b¸n hµng gi¶ t¹i ®iÒu 167. "Hµng gi¶ lµ lo¹i hµng
cã gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông kh«ng ®óng víi tªn gäi cña nã, kh«ng
®óng víi tiªu chuÈn ®· quy ®Þnh cña Nhµ n−íc trong viÖc s¶n xuÊt c¸c lo¹i hµng ho¸ hoÆc sö dông tr¸i phÐp nh·n hiÖu cña mét c¬ së
s¶n xuÊt kh¸c".
HiÖn nay ta thèng nhÊt dïng lo¹i kh¸i niÖm thø 2 nµy trong
c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã liªn quan vµ trong c«ng t¸c chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶.
2. B¶n chÊt cña s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶
B¶n chÊt cña s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ lµ hµnh vi c−íp
®o¹t gi¸ trÞ vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ng−êi kh¸c, lõa dèi ng−êi tiªu
dïng ®Ó thu lîi bÊt chÝnh.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương I: Cơ sở lý luận về hàng giả. 1. Khái niệm hàng giả. Để có những biện pháp chống sản xuất và buôn bán hàng giả thì chúng ta phải hiểu hàng giả là gì?.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement