Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By aprina28
#755885 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành giấy Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
KILOBOOKS.COM

0
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
tr−êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n

-------------o0o---------------


vò hïng ph−¬ng
N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh
cña ngµnh giÊy ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn
héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ


Chuyªn ngµnh
: Kinh tÕ C«ng nghiÖp

M sè : 62.31.09.01

LuËn ¸n tiÕn sÜ Kinh tÕ

Ng−êi h−íng dÉn khoa häc 1
: PGS.TS. Lª c«ng hoa
Ng−êi h−íng dÉn khoa häc 2
: PGS.TS. Vò minh traiHµ Néi - 2008

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
1. Tính cấp thiết của đề tài. Công nghiệp giấy là một trong những ngành có vị trí quan trong trong chiến lược chuyển dịch cơ cấu ngành thwo hướng công nghiệp hó
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement