Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By langtu_quay2002
#755490 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ trái cây tỉnh Bến Tre
KILOBOOKS.COM

Trang
2
Nhö vaäy coù theå noùi raèng nguyeân nhaân chính daãn ñeán tình traïng treân laø do thò
tröôøng traùi caây coøn nhieàu baát oån, chính söï baát oån naøy ñaõ taùc ñoäng lôùn ñeán tình hình saûn xuaát traùi caây cuûa baø con noâng daân taïi tænh Beán Tre, ñaëc bieät gaây ra nhöõng bieán ñoäng veà cô caáu lao ñoäng taïi ñòa phöông, aûnh höôûng lôùn ñeán ñôøi soáng moät boä phaän noâng daân trong tænh. Giaûi quyeát vaán ñeà thò tröôøng traùi caây vaãn laø chuû ñeà haøng ñaàu vaø noùng hoåi cho caùc nhaø quaûn lyù. Nhöõng ñoäng thaùi gaàn ñaây cuûa Chính phuû ñaõ phaàn naøo chöùng minh ñieàu naøy.
Xuaát phaùt töø thöïc teá ñoù, chuùng toâi maïnh daïn choïn ñeà taøi: “Moät soá giaûi phaùp
nhaèm phaùt trieån thò tröôøng tieâu thuï traùi caây tænh Beán Tre”
laøm ñeà taøi cho luaän aùn
cao hoïc.
2. Muïc tieâu vaø nhieäm vuï nghieân cöùu:

- Ñaùnh giaù ñöôïc hieän traïng vaø trieån voïng cuûa thò tröôøng traùi caây treân theá giôùi vaø
Vieät Nam.
- Ñaùnh giaù ñöôïc thöïc traïng tình hình saûn xuaát, tieâu thuï traùi caây taïi tænh Beán Tre.
Qua ñoù, ruùt ra ñöôïc nhöõng maët toàn taïi ñaõ vaø ñang aûnh höôûng ñeán vieäc môû roäng thò tröôøng traùi caây cuûa tænh Beán Tre.
- Ñaùnh giaù ñöôïc nhöõng cô hoäi, thaùch thöùc, ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu trong vieäc
môû roäng thò tröôøng tieâu thuï traùi caây ñoái vôùi tænh Beán Tre.
- Xaây döïng caùc giaûi phaùp nhaèm môû roäng thò tröôøng tieâu thuï traùi caây taïi tænh
Beán Tre.
3. Giôùi haïn vaán ñeà nghieân cöùu:
Ñeà taøi chæ giôùi haïn nghieân cöùu caùc loaïi traùi caây chuû yeáu vaø coù nhieàu trieån voïng
veà thò tröôøng nhö: nhaõn, choâm choâm, saàu rieâng, maêng cuït, cam, chanh, xoaøi…
4. Phöông phaùp nghieân cöùu:
Ñeà taøi söû duïng caùc phöông phaùp sau ñaây ñeå nghieân cöùu: - Phöông phaùp phaân tích toång hôïp.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trên thực tế, trái cây đã đem lại công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm ngàn nông dân trong tỉnh Bến Tre, góp phần gia tang GDP, và chuyển dịch cơ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement