Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By boykieuboysanhdieu
#755489 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán VN
KILOBOOKS.COM
Luaän vaên toát nghieäp


GVHD: Coâ TS. Nguyeãn Thò Ngoïc Trang

SVTH: Nguyeãn Thaønh Xuaân

Trang 2
TTGDCK TP.HCM, trong ñoù coù 11306.633 tyû ñoàng traùi phieáu chính phuû vaø 157.705 tyû ñoàng traùi phieáu cuûa Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån.

Coâng ty coå phaàn:
phaùt haønh caùc loaïi coå phieáu hay traùi phieáu coâng ty nhaèm
huy ñoäng nguoàn voán daøi haïn nhaèm cung caáp nguoàn voán cho caùc döï aùn ñaàu tö, xaây döïng nhaø xöôûng, mua saém maùy moùc thieát bò naâng cao naêng löïc saûn xuaát trong phaïm vi cuûa coâng ty coå phaàn.

1.2.2. Nhaø ñaàu tö:


Baát cöù moät caù nhaân coù tö caùch phaùp lyù hay toå chöùc coù ñuû tö caùch phaùp
nhaân theo quy ñònh cuûa phaùp luaät vaø tham gia trao ñoåi mua baùn, giao dòch treân TTCKVN ñeàu laø nhöõng nhaø ñaàu tö-chuû theå cuûa TTCKVN.
1.2.3. UÛy ban chöùng khoaùn Nhaø nöôùc:
UÛy ban chöùng khoaùn Nhaø nöôùc (UBCKNN) ñöôïc thaønh laäp vaøo ngaøy
28/11/1996 coù chöùc naêng toå chöùc vaø quaûn lyù nhaø nöôùc veà chöùng khoaùn vaø TTCK. Söï ra ñôøi cuûa UBCKNN coù yù nghóa quan troïng cho söï ra ñôøi cuûa TTCK ôû Vieät Nam vaøo ngaøy 20/07/2000. Vôùi vò theá naøy thì UBCKNN giöõ vai troø quan troïng trong vieäc ñaûm baûo cho TTCK hoaït ñoäng coù toå chöùc, an toaøn, coâng khai, hieäu quaû.
1.2.4. Hieäp hoäi kinh doanh chöùng khoaùn:

Hieäp hoäi kinh doanh chöùng khoaùn (HHKDCK) laø moät toå chöùc xaõ hoäi bao
goàm caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng kinh doanh vaø cung caáp caùc dòch vuï trong lónh vöïc chöùng khoaùn vaø TTCK, chuû yeáu mang tính chaát lieân keát vaø hoã trôï veà maët nghieäp vuï kinh doanh chöùng khoaùn. Vieäc ra ñôøi cuûa Hieäp hoäi seõ taïo ra cô hoäi thuaän lôïi cho caùc coâng ty chöùng khoaùn, caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc caäp nhaät, boài döôõng kieán thöùc, chuyeån giao coâng ngheä môùi, goùp phaàn ñònh höôùng thò tröôøng vaø quaûn lyù, vaän haønh caùc ñònh cheá trung gian treân TTCK. Thaáy ñöôïc söï caàn thieát naøy, ngaøy 11/06/2003, HHKDCK Vieät Nam chính thöùc ñöôïc pheùp thaønh laäp theo quyeát ñònh soá 29/2003/QÑBNV cuûa Boä tröôûng Boä noäi vuï. HHKDCK Vieät Nam toå chöùc hoaït ñoäng theo Ñieàu leä Hieäp hoäi ñöôïc Boä tröôûng Boä noäi vuï pheâ duyeät vaø chòu söï quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc trong hoaït ñoäng chöùng khoaùn.

1.2.5. Sôû giao dòch chöùng khoaùn vaø Trung taâm giao dòch chöùng khoaùn:
Sôû giao dòch chöùng khoaùn (SGDCK) laø moät thò tröôøng giao dòch taäp trung,
moïi leänh mua baùn ñöôïc phaùt ra baát cöù ôû ñaâu ñeàu taäp trung veà moät ñòa ñieåm giao dòch cuï theå, thoâng qua ngöôøi moâi giôùi. Theo Nghò ñònh 144/2003/NÑ-CP ngaøy 28/11/2003 quy ñònh: “Thò tröôøng giao dòch taäp trung ñöôïc toå chöùc döôùi hình thöùc Trung taâm giao dòch Chöùng khoaùn hoaëc SGDCK do Thuû töôùng Chính phuû quyeát ñònh thaønh laäp” (Ñieàu 60). Nhieäm vuï chính cuûa TTGDCK vaø SGDCK coù chöùc naêng duy trì söï hoaït ñoäng cuûa TTCK moät caùch lieân tuïc, coâng baèng, coâng khai vaø döï baùo neàn kinh teá Vieät Nam trong töông lai.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Đối với 1 nền KTTT thì sự tồn tại của 1 TTCK là không thể thiếu được bởi bó không chỉ là 1 kênh huy động vốn trung và dài hạn àm còn là 1 công cụ đắc lực cho ch
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement