Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phodakaorestaurant
#755472 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện mô hình kế toán quản trị trong các doanh nghiệp dược phẩm
KILOBOOKS.COM

2
qu¶n trÞ khi cã trong tay mét c«ng cô khoa häc hç trî cho qu¸ tr×nh qu¶n lý,
®iÒu hµnh doanh nghiÖp. Do vËy, x©y dùng vµ hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc c«ng t¸c KTQT trong c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c DNKDDP nãi riªng lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt. §©y chÝnh lµ lý do t¸c gi¶ ®· chän nghiªn cøu ®Ò tµi:
" Hoµn thiÖn m« h×nh KTQT trong c¸c
doanh nghiÖp D−îc phÈm"
2. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi.
- §Ò tµi gãp phÇn lµm râ b¶n chÊt, n«Þ dung, ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
vµ viÖc tæ chøc c«ng t¸c KTQT trong c¸c DNKDDP.
- Th«ng qua viÖc nghiªn cøu thùc tÕ, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng KTQT trong
c¸c DNKDDP ë ViÖt Nam, tõ ®ã ®−a ra m« h×nh tæ chøc c«ng t¸c KTQT
trong c¸c ®¬n vÞ nµy.
3. §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu.
Träng t©m nghiªn cøu cña luËn v¨n lµ x¸c ®Þnh néi dung KTQT, nghiªn
cøu thùc tr¹ng kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ kÕt qu¶ ë c¸c DNKDDP ë n−íc ta, tõ ®ã ®−a ra ph−¬ng h−íng m« h×nh tæ chøc c«ng t¸c KTQT ë c¸c DNKDDP.
4. ý nghÜa khoa häc vµ thùc tiÔn.
LuËn v¨n ®· tr×nh bµy vµ lµm râ sù cÇn thiÕt, c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn
cña tæ chøc c«ng t¸c KTQT trong c¸c DNKDDP.
Qua viÖc nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng KTQT trong c¸c DNKDDP,
luËn v¨n ®· ph©n tÝch nh÷ng vÊn ®Ò cßn h¹n chÕ, nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ ®ã vµ ®−a ra c¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c KTQT trong c¸c
DNKDDP.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
KẾ toán với chức năng thông tin và kiểm tra các hoạt động kinh tế xã hội của 1 tổ chức để phục vụ nhu cầu quản lý của các đối tượng bên trong và bên ngoài tổ ch
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement