Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Jeanelle
#755462 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xây dựng và phát triển thương hiệu VNGAS cho công ty Shinpetrol
KILOBOOKS.COM
Xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu ‘VNGAS’ cho coâng ty Shinpetrol
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Traàn Haø Trieâu Bình Trang
2


MUÏC LUÏC
Muïc luïc Danh muïc caùc baûng bieåu, hình
LÔØI MÔÛ ÑAÀU
1. Lyù do choïn ñeà taøi .......................................................................................................... 1 2. Muïc tieâu cuûa ñeà taøi .........................................................................................................2 3. Phöông phaùp nghieân cöùu .................................................................................................2 4. Giôùi haïn nghieân cöùu cuûa ñeà taøi .......................................................................................3 5. Keát caáu luaän vaên .............................................................................................................3
CHÖÔNG 1 CÔ SÔÛ KHOA HOÏC VAØ THÖÏC TIEÃN CUÛA ÑEÀ TAØI
1.1 Lyù luaän chung veà thöông hieäu ......................................................................................4
1.1.1 Khaùi nieäm veà thöông hieäu ..................................................................................4 1.1.2 Thaønh phaàn cuûa thöông hieäu ...............................................................................4

1.1.2.1 Thaønh phaàn chöùc naêng ...........................................................................4

1.1.2.2 Thaønh phaàn caûm tính hay caûm xuùc ........................................................5
1.1.3 Moät soá thuaät ngöõ veà thöông hieäu .........................................................................5
1.1.3.1 Giaù trò thöông hieäu .................................................................................5
1.1.3.2 Baûn saéc thöông hieäu ..............................................................................6 1.1.3.3 Chaát löôïng caûm nhaän .............................................................................7
1.2 Xaây döïng thöông hieäu ...................................................................................................7
1.2.1 Moät soá ñieàu kieän cô baûn xaây döïng thöông hieäu .................................................7
1.2.2 Moâ hình xaây döïng thöông hieäu ..........................................................................8
1.2.3 Nghieân cöùu thò tröôøng muïc tieâu .........................................................................9
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm Gas hóa lỏng cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi thị trường LPG tại VN đang phát triển nhanh chóng với tốc đ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement