Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Derrek
#755458 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Marketing trực tiếp và việc ứng dụng vào Việt Nam
KILOBOOKS.COM

ii
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................................................... iii
LỜI CẢM ƠN..................................................................................................................................... iv
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.............................................................................................................. v
DANH MỤC BẢNG TRONG LUẬN ÁN ........................................................................................ vi
DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ TRONG LUẬN ÁN.............................................................. vii
DANH MỤC MINH HỌA TRONG LUẬN ÁN ............................................................................ viii
PHẦN MỞ ĐẦU.................................................................................................................................. 1
CHƯƠNG 1.
TỔNG QUAN VỀ MARKETING TRỰC TIẾP................................................ 7
1.1.

Khái quát về marketing trực tiếp.........................................................................7

1.2.

Các công cụ marketing trực tiếp ........................................................................23

1.3.

Quy trình marketing trực tiếp............................................................................38

1.4.

Marketing trực tiếp trên thế giới .......................................................................47

Kết luận chương ................................................................................................................................ 54
CHƯƠNG 2.
THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG MARKETING TRỰC TIẾP TẠI VIỆT
NAM
.............................................................................................................................. 56
2.1.

Những yếu tố môi trường cơ bản ảnh hưởng tới hoạt động marketing trực
tiếp tại Việt Nam ...................................................................................................................56

2.2.

Thực trạng áp dụng marketing trực tiếp tại một số doanh nghiệp Việt
Nam
...............................................................................................................................67

2.3.

Khả năng ứng dụng và phát triển marketing trực tiếp ở Việt Nam ...................108

Kết luận chương .............................................................................................................................. 136
CHƯƠNG 3.
NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG
MARKETING TRỰC TIẾP TẠI VIỆT NAM............................................................................. 139
3.1.

Một số căn cứ đề xuất giải pháp tăng cường ứng dụng marketing trực tiếp
tại Việt Nam.........................................................................................................................139

3.2.

Một số đề xuất với doanh nghiệp nhằm tăng cường ứng dụng và nâng cao
hiệu quả marketing trực tiếp tại Việt Nam ......................................................................147

3.3.

Một số đề xuất vĩ mô thúc đẩy ứng dụng marketing trực tiếp......................157

Kết luận chương .............................................................................................................................. 167
KẾT LUẬN...................................................................................................................................... 169
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN ................................................................................................................................ 171
TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................................. 172
PHỤ LỤC......................................................................................................................................... 175

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Thực tế, việc ứng dụng marketing ngày nay chịu ảnh hưởng sâu sắc của các yếu tố như toàn cầu hóa, công nghệ kỹ thuật, sản phẩm và cách tiếp cận khách hàng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement