Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By mrwobjn
#755457 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu bột ngọt Ajinomoto trên thị trường VN
KILOBOOKS.COM
2.2.3. Thöïc traïng giaù trò thöông hieäu boät ngoït AJI-NO-
MOTO
treân thò tröôøng Vieät Nam
19
2.2.4. So saùnh giaù trò thöông hieäu boät ngoït AJI-NO-MOTO
vôùi giaù trò thöông hieäu boät ngoït VEDAN treân thò tröôøng Vieät Nam
22
2.3. Phaân tích moät soá chính saùch saûn xuaát kinh doanh maø
Coâng ty Ajinomoto ñaõ vaø ñang thöïc hieän ñeå naâng cao giaù trò thöông hieäu boät ngoït AJI-NO-MOTO
24
2.3.1 Chính saùch veà saûn phaåm
24
2.3.1.1 Naâng cao chaát löôïng saûn phaåm
24
2.3.1.2 Ña daïng hoùa saûn phaåm
27
2.3.2 Chính saùch veà phaân phoái saûn phaåm
28
2.3.3 Chính saùch veà giaù vaø phöông thöùc thanh toaùn
30
2.3.3.1 Chính saùch veà giaù
30
2.3.3.2 Phöông thöùc thanh toaùn
31
2.3.4 Chính saùch veà chieâu thò
32
2.3.4.1 Quaûng caùo
32
2.3.4.2 Khuyeán maõi
35
2.4. Nhöõng vaán ñeà ñaët ra
36
Chöông 3 - MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NHAÈM NAÂNG CAO GIAÙ
TRÒ THÖÔNG HIEÄU BOÄT NGOÏT AJI-NO-MOTO TREÂN THÒ TRÖÔØNG VIEÄT NAM
3.1. Ñònh höôùng phaùt trieån cuûa coâng ty Ajinomoto Vieät Nam
ñeán naêm 2010
38
3.2. Moái quan heä giöõa caùc thaønh phaàn cuûa giaù trò thöông hieäu
boät ngoït treân thò tröôøng Vieät Nam – Cô sôû thöïc tieãn ñeå ñeà ra giaûi phaùp
38
3.3. Moät soá giaûi phaùp nhaèm naâng cao giaù trò thöông hieäu boät
ngoït AJI-NO-MOTO treân thò tröôøng Vieät Nam
40
3.3.1 Taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù, naâng cao chaát löôïng,
baûo ñaûm veä sinh an toaøn tuyeät ñoái cuûa saûn phaåm
41
3.3.2 Chuû ñoäng trong coâng taùc phoøng choáng haøng giaû, haøng
nhaùi, keùm chaát löôïng
42
3.3.3 Ña daïng kieåu daùng, maãu maõ bao bì ñoùng goùi saûn
phaåm
43
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ở VN, thương hiệu vẫn còn là 1 khái niệm khá mới .vấn đề thương hiệu VN chỉ mới được phát triển trong những năm gần đây, khi có sự quảng bá rộng rãi
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement