Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By smile_at_me_22
#755403 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp Việt trong điều kiện hội nhập
KILOBOOKS.COM
2
Khoâng phaùt aâm ñöôïc:
laø nhöõng yeáu toá khoâng phaùt aâm ñöôïc maø chæ coù theå
caûm nhaän baèng thò giaùc nhö hình veõ, bieåu töôïng (ví duï hình löôõi lieàm cuûa haõng
Nike), maøu saéc (maøu ñoû cuûa Coca-Cola), kieåu daùng thieát keá, bao bì (kieåu chai
nöôùc khoaùng Lavie) vaø caùc yeáu toá nhaän bieát khaùc.
Ôû Vieät Nam, khaùi nieäm TH thöôøng ñöôïc hieåu ñoàng nghóa vôùi nhaõn hieäu
haøng hoùa. Tuy nhieân, treân thöïc teá khaùi nieäm TH ñöôïc hieåu roäng hôn nhieàu, noù coù
theå laø baát kyø caùi gì gaén lieàn vôùi saûn phaåm/dòch vuï nhaèm laøm cho chuùng ñöôïc nhaän
dieän deã daøng vaø khaùc bieät hoùa vôùi caùc saûn phaåm/dòch vuï cuøng loaïi.
Chuùng ta coù theå goïi caùc thaønh phaàn cuûa TH nhö laø: teân goïi, logo, bieåu
töôïng, khaåu hieäu, maøu saéc, kieåu daùng thieát keá, bao bì vaø caùc yeáu toá phaân bieät
khaùc laø caùc yeáu toá cuûa TH. Caùc yeáu toá TH cuûa moät saûn phaåm hoaëc dòch vuï coù theå
ñöôïc phaùp luaät baûo hoä döôùi daïng laø caùc ñoái töôïng cuûa sôû höõu trí tueä nhö: Nhaõn
hieäu haøng hoùa, Teân thöông maïi, Teân goïi xuaát xöù haøng hoùa, Chæ daãn ñòa lyù, Kieåu
daùng coâng nghieäp vaø baûn quyeàn.
1.1.2. Phaân bieät giöõa thöông hieäu vaø nhaõn hieäu
Khi moät thuaät ngöõ ñöôïc söû duïng trong xaõ hoäi, noù phaûi gaén lieàn vôùi söï phaùt
trieån cuûa xaõ hoäi trong töøng giai ñoaïn. Coù nhöõng thuaät ngöõ chæ phuø hôïp hoaëc trôû
neân phoå caäp trong moät thôøi ñieåm vaø khi neàn kinh teá-xaõ hoäi phaùt trieån seõ naûy sinh
ra nhöõng thuaät ngöõ môùi chaúng haïn thuaät ngöõ nhaõn hieäu (haøng hoùa) ñaõ ra ñôøi tröôùc
vaø ñöôïc söû duïng nhieàu trong caùc vaên baûn phaùp quy lieân quan ñeán vieäc ñaêng kyù vaø
baûo hoä quyeàn sôû höõu trí tueä. Trong khi ñoù thuaät ngöõ TH coøn khaù môùi meû vôùi ñaïi
ña soá chuùng ta, ñaëc bieät laø caùch hieåu vaø caùch söû duïng giöõa hai thuaät ngöõ naøy
thöôøng hay bò laãn loän. Ñeå laøm roõ söï khaùc bieät giöõa TH vaø nhaõn hieäu thì coù theå
hieåu nhaõn hieäu laø taøi saûn höõu hình cuûa moät DN vaø coù giaù trò cuï theå nhö teân cuûa
moät DN, cuûa saûn phaåm haøng hoùa cuøng vôùi bieåu töôïng cuûa DN ñoù ñöôïc ñaêng kyù vaø
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Thương hiệu đã xuất hiện cách đây hàng thế kỷ với ý nghĩa phân biệt hàng hóa của nhà sản xuất này với hàng hóa của nhà sản xuất khách. ngày nay, khái niệm TH cà
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement