Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By jinkul_luvly
#755388 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại NHNTVN
KILOBOOKS.COM

- 2 -


Trang
TRANG PHUÏ BÌA

LÔØI CAM ÑOAN

MUÏC LUÏC

DANH MUÏC KYÙ HIEÄU, CHÖÕ VIEÁT TAÉT
DANH MUÏC CAÙC BAÛNG BIEÅU
DANH MUÏC CAÙC HÌNH VE Õ
PHAÀN MÔÛ ÑAÀU...........................................................................................................................................................................................1

CHÖÔNG I: TOÅNG QUAN VEÀ TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG VAØ QUAÛN LYÙ RUÛI RO TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG ............................3
1.1
Tín duïng ngaân haøng vaø yù nghóa cuûa hoaït ñoäng tín duïng ngaân haøng ..........................................................................................3

1.1.1
Khaùi nieäm tín duïng ngaân haøng ......................................................................................................................................3

1.1.2
YÙ nghóa cuûa hoaït ñoäng tín duïng ñoái vôùi ngaân haøng ......................................................................................................4
1.2
Ruûi ro tín duïng ngaân haøng - Nguyeân nhaân vaø haäu quaû ...............................................................................................................5

1.2.1
Khaùi nieäm chung veà ruûi ro .............................................................................................................................................5

1.2.2
Ruûi ro tín duïng ngaân haøng.............................................................................................................................................5

1.2.3
Nguyeân nhaân naûy sinh ruûi ro tín duïng ngaân haøng .........................................................................................................6

1.2.4
Nhöõng thieät haïi töø ruûi ro tín duïng .................................................................................................................................8

1.2.5
Nôï xaáu vaø caùc chæ soá ño löôøng ruûi ro tín duïng ..............................................................................................................9


1.2.5.1 Khaùi nieäm nôï xaáu...............................................................................................................................................9


1.2.5.2 Chæ soá ño löôøng ruûi ro tín duïng ......................................................................................................................11
1.3
Quaûn lyù ruûi ro tín duïng ngaân haøng..............................................................................................................................................12

1.3.1
Söï caàn thieát cuûa quaûn lyù ruûi ro tín duïng ngaân haøng....................................................................................................12

1.3.2
Nhöõng noäi dung cô baûn cuûa quaûn lyù ruûi ro tín duïng ngaân haøng .................................................................................14


1.3.2.1
Xaùc ñònh haïn möùc ruûi ro tín duïng..........................................................................................................14


1.3.2.2
Ñaùnh giaù ruûi ro tín duïng........................................................................................................................15


1.3.2.3
Kieåm soaùt ruûi ro tín duïng......................................................................................................................16


1.3.2.4.
Taøi trôï ruûi ro tín duïng............................................................................................................................18


1.3.2.5
Quaûn lyù chöông trình .............................................................................................................................18
CHÖÔNG II: THÖÏC TRAÏNG COÂNG TAÙC QUAÛN LYÙ RUÛI RO TÍN DUÏNG TAÏI NGAÂN HAØNG NGOAÏI THÖÔNG VIEÄT
NAM ................................................................................................................................................................................................................ ...... 20
2.1
Giôùi thieäu veà heä thoáng Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam.....................................................................................................20

2.1.1
Khaùi quaùt veà Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam .......................................................................................................20

2.1.2
Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån..................................................................................................................................21

2.1.3
Sô löôïc tình hình hoaït ñoäng kinh doanh giai ñoaïn 2001-2005 ....................................................................................22
2.2
Thöïc traïng hoaït ñoäng tín duïng cuûa NHNTVN giai ñoaïn 2001-2005 ........................................................................................24

2.2.1
Tình hình cho vay vaø dö nôï ..........................................................................................................................................24

2.2.2 Tình
hình nôï xaáu ..........................................................................................................................................................28


2.2.3
Phaân tích nguyeân nhaân nôï xaáu ....................................................................................................................................30
2.3
Coâng taùc quaûn lyù ruûi ro tín duïng taïi NHNTVN..........................................................................................................................37

2.3.1
Boä maùy toå chöùc ...........................................................................................................................................................37

2.3.2
Caùc coâng cuï QLRRTD ñaõ trieån khai thöïc hieän............................................................................................................40
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
thực tế hoạt động tín dụng của các NHTMVN thời gian qua cho thấy hiệu quả của hoạt động tín dụng chưa cao, chất lượng tín dụng chưa tốt, thể hiện ở tỷ lệ nợ quá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement