Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By water_boy1993
#755360 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống NHTM trên địa bàn TPHCM
KILOBOOKS.COM
hieän vieäc kieåm soaùt caùc hoaït ñoäng aáy nhaèm ngaên chaën caùc hieän töôïng tieâu cöïc laõng phí, vi phaïm luaät phaùp trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp.
1.1.3 Vai troø cuûa tín duïng :
* Tín duïng goùp phaàn thuùc ñaåy saûn xuaát, löu thoâng haøng hoaù phaùt trieån : Tín duïng, tröôùc heát laø caàu noái giöõa tieát kieäm vaø ñaàu tö, laø nguoàn cung öùng voán cho caùc doanh nghieäp, caùc toå chöùc kinh teá, laø coâng cuï ñeå taäp trung voán moät caùch coù hieäu quaû trong neàn kinh teá, laø coâng cuï thuùc ñaåy tích tuï voán cho caùc xí nghieäp, toå chöùc kinh teá. * Tín duïng goùp phaàn oån ñònh tieàn teä, oån ñònh giaù caû : Trong khi thöïc hieän chöùc naêng taäp trung vaø phaân phoái laïi, tín duïng ñaõ goùp phaàn laøm giaûm khoái löôïng tieàn löu haønh trong neàn kinh teá, ñaët bieät laø tieàn maët trong tay caùc taàng lôùp daân cö, laøm giaûm aùp löïc laïm phaùt, nhôø vaäy goùp phaàn laøm oån ñònh tieàn teä, maët khaùc, do cung öùng voán cho neàn kinh teá, laøm cho saûn xuaát ngaøy caøng phaùt trieån, saûn phaåm haøng hoaù dòch vuï laøm ra ngaøy caøng nhieàu, ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ngaøy caøng taêng cuûa xaõ hoäi, chính nhôø ñoù maø tín duïng goùp phaàn laøm oån ñònh thò tröôøng giaù caû trong nöôùc. * Goùp phaàn oån ñònh ñôøi soáng, taïo coâng aên vieäc laøm vaø oån ñònh traät töï xaõ hoäi : Moät maët, do tín duïng coù taùc duïng thuùc ñaåy neàn kinh teá phaùt trieån. Maët khaùc, do voán tín duïng cung öùng ñaõ thu huùt ñöôïc löïc löôïng saûn xuaát môùi ñeå thuùc ñaåy taêng tröôûng kinh teá. Qua ñoù, xaõ hoäi ñöôïc phaùt trieån laønh maïnh, ñôøi soáng ñöôïc oån ñònh, ai cuõng coù coâng aên vieäc laøm...ñoù laø tieàn ñeà quan troïng ñeå oån ñònh traät töï xaõ hoäi. Cuoái cuøng tín duïng coøn coù vai troø quan troïng trong vieäc môû roäng vaø phaùt trieån caùc moái quan heä kinh teá ñoái ngoaïi vaø môû roäng giao löu quoác teá. 1.2.- TOÅNG QUAN VEÀ NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI : 1.2.1 Khaùi nieäm : NHTM laø loaïi ngaân haøng giao dòch tröïc tieáp vôùi caùc coâng ty, xí nghieäp, toå chöùc kinh teá vaø caù nhaân baèng caùch nhaän tieàn göûi roài söû duïng soá voán ñoù ñeå cho vay, chieát khaáu vaø cung öùng caùc dòch vuï ngaân haøng cho caùc ñoái töôïng noùi treân. Nhö vaäy, Ngaân haøng thöông maïi laø toå chöùc kinh doanh tieàn teä maø hoaït ñoäng chuû yeáu vaø thöôøng xuyeân laø nhaän tieàn göûi cuûa khaùch haøng vôùi traùch nhieäm hoaøn traû vaø söû duïng soá tieàn ñoù ñeå cho vay, thöïc hieän nghieäp vuï chieát khaáu vaø laøm phöông tieän thanh toaùn. Theo luaät caùc toå chöùc tín duïng thì Ngaân haøng laø loaïi hình toå chöùc tín duïng ñöôïc thöïc hieän toaøn boä hoaït ñoäng ngaân haøng vaø caùc hoaït ñoäng khaùc coù lieân quan. Trong ñoù hoaït ñoäng Ngaân haøng laø hoaït ñoäng kinh doanh tieàn teä ( huy ñoäng voán, caáp tín duïng, baûo laõnh vv...)


2
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
tín dụng là quan hệ vay mượn, quan hệ sử dụng vốn lẫn nhau giữa người đi vay và người cho vay dựa trên nguyên tắc hoàn trả, giá trị của tín dụng không ngừng đượ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement