Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngoc_tin
#755336 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản của tỉnh an Giang sang thị trường EU
KILOBOOKS.COM
MUÏC LUÏC
LÔØI MÔÛ ÑAÀU …………………………………………………………………………………………………………………………….1
Chöông 1.
CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ CHIEÁN LÖÔÏC THAÂM NHAÄP THÒ TRÖÔØNG THEÁ GIÔÙI TÖØ SAÛN XUAÁT TRONG NÖÔÙC …………………………………………..4
1.1 Giôùi thieäu ……………………………………………………………………….4
1.2 Caùc caùch thöùc thöïc hieän chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng theá giôùi töø saûn xuaát trong nöôùc …………………………………………………………………………..4
1.2.1 Xuaát khaåu tröïc tieáp : (Direct Exportings) ………………………….………..5
1.2.2 Xuaát khaåu giaùn tieáp (Indirect Exporting) …………………………………... 6
1.3 Moät soá keânh phaân phoái noäi ñòa ……………………………………………… 10
1.4 Moät soá kinh nghieäm cuûa caùc nöôùc Chaâu AÙ veà ñaåy maïnh xuaát
khaåu thuûy saûn………………………………………………………………11
Chöông 2.
ÑAÙNH GIAÙ TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT – CHEÁ BIEÁN VAØ
XUAÁT KHAÅU THUÛY HAÛI SAÛN TÆNH AN GIANG 2001 – 2002 …………………… 13
2.1 Toång quan tình hình kinh teá – xaõ hoäi tænh An Giang …………………………13
2.2 Thöïc traïng nuoâi troàng, khai thaùc thuûy haûi saûn cuûa tænh An Giang
2001 – 2002 ………………………………………………………………………..16
2.2.1 Dieän tích maët nöôùc nuoâi troàng
2.2.1 Dieän tích maët nöôùc nuoâi troàng……………………………………………. 16
2.2.2 Saûn löôïng thuûy saûn ……………………………………………………….. 17
2.2.3 Giaù trò thuûy saûn …………………………………………………………….20
2.3 Tình hình xuaát khaåu thuûy haûi saûn tænh An Giang 2001 – 2002 ……………. 22
2.3.1 Toång quan veà kim ngaïch xuaát khaåu thuyû haûi saûn cuûa tænh An Giang …….22
2.3.2 Cô caáu maët haøng thuyû haûi saûn xuaát khaåu ………………………………… 24
2.3.3 Kim ngaïch xuaát khaåu thuûy saûn theo thò tröôøng ………………………….. 26
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương I. Lý luận cơ bản về chiến lược thâm nhập thị trường nước ngoài đối với sản phẩm sản xuất trong nước. Chương 2: Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất chế
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement