Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By yaourt2212
#755300 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt nam trong thời kỳ đổi mới
KILOBOOKS.COM
Danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t
ViÕt t¾t
Nguyªn v¨n tiÕng ViÖt
Nguyªn v¨n tiÐng Anh
Br BP C CB CDMB CE CGG CP CPI (P) CSTT D DC DD DGDP Dir DMB Dr
Khèi l−îng tiÒn vay tõ NHTW C¸n c©n thanh to¸n Khèi l−îng tiÒn mÆt TÝn dông cña c¸c NHTM TÝn dông cña c¸c NHTM TÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ n−íc Khèi l−îng tiÒn theo yªu cÇu ChÝnh phñ TÝn dông cho khu vùc t− nh©n ChØ sè gi¸ tiªu dïng cña ViÖt Nam (TÝnh theo n¨m 1994 = 100%) ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ Tæng d− nî cña c¸c NHTM TÝn dông trong n−íc Tæng tiÒn göi kh«ng kú h¹n ChØ sè gi¸ DGDP (GDP deflator)(N¨m 1994=100%) L i suÊt chiÕt khÊu cña NHTW TiÒn c¬ së kh¶ dông L i suÊt tiÒn göi cã kú h¹n 3 th¸ng
Commercial Banks’ borowing from ther Central Bank Balance of Payment Curency Credit of Commercial Banks Credit to Deposit Money Bank Credit to Government Enterprises Claims on General Government Credit to Private Sector Consumer Price Index Monetary Policy Total Deposit at Commercial Banks Domestic Credit Demand Deposit Deflator GDP Discount Interest Rates Disposable High Powered Money Deposit Interest Rates
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Vào giữa những năm 1980 của thế kỷ 20, nền kinh tế Việt Nam rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng với lạm phát tăng nhanh tới 3 con số, hằng năm tăng trưởng kinh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement