Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ke0.xoo2
#755287 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc và khả năng vận dụng vào Việt Nam
KILOBOOKS.COM2
Môc lôc

lêi cam ®oan.........................................................................................................................................................................................................1 môc lôc ....................................................................................................................................................................................................................2 danh môc tõ viÕt t¾t.......................................................................................................................................................................................3 danh môc c¸c b¶ng biÓu.................................................................................................................................................................................4 Danh môc c¸c h×nh vÏ.....................................................................................................................................................................................5 Më ®Çu.......................................................................................................................................................................................................................6 CH¦¥NG 1: Lý LUËN CHUNG VÒ §ÇU T¦ n−íc ngoµI vµ chÝnh s¸ch thu hót vèn ®Çu t− n−íc ngoµi .................12
1.1. kh¸I niÖm, h×nh thøc vµ t¸c ®éng cña ®Çu t− n−íc ngoµI.......................................................................................12
1.1.1. Kh¸i niÖm ®Çu t− n−íc ngoµi .................................................................................................................................................................12 1.1.2. C¸c h×nh thøc ®Çu t− n−íc ngoµi............................................................................................................................................................12 1.1.3. T¸c ®éng cña ®Çu t− n−íc ngoµi.............................................................................................................................................................17 1.1.4. Lý thuyÕt vÒ ®Çu t− n−íc ngoµi:............................................................................................................................................................22
1.2. chÝnh s¸ch thu hót ®Çu t− n−íc ngoµi ................................................................................................................................29
1.2.1. Kh¸i niÖm chÝnh s¸ch thu hót ®Çu t− n−íc ngoµi....................................................................................................................................29 1.2.2. Mét sè lý thuyÕt vÒ chÝnh s¸ch thu hót §TNN ......................................................................................................................................29 1.2.3.. Néi dung chÝnh s¸ch thu hót ®Çu t− n−íc ngoµi.....................................................................................................................................35 1.2.4. T¸c ®éng cña chÝnh s¸ch thu hót vèn ®Çu t− ®èi víi ho¹t ®éng §TNN...................................................................................................40
1.3. ¸p dông lý thuyÕt vµo nghiªn cøu chÝnh s¸ch thu hót ®Çu t− n−íc ngoµi cña trung quèc .............41 tiÓu KÕt ch−¬ng I......................................................................................................................................................................................44
Ch−¬ng 2. chÝnh s¸ch thu hót vèn ®Çu t− n−íc ngoµi cña trung quèc - thµnh c«ng vµ h¹n chÕ ...............45
2.1. t×nh h×nh thu hót vèn §TNN cña Trung Quèc trong nh÷ng n¨m qua..................................................................45 2.2. chÝnh s¸ch thu hót vèn §TNN cña trung quèc...............................................................................................................58
2.2.1. Kh¸i qu¸t sù h×nh thµnh chÝnh s¸ch thu hót §TNN cña Trung Quèc......................................................................................................58 2.2.2. C¸c chÝnh s¸ch vÒ ®Çu t− n−íc ngoµi......................................................................................................................................................62
2.3 BµI häc kinh nghiÖm tõ chÝnh s¸ch thu hót vèn ®Çu t− n−íc ngoµI cña Trung Quèc............................105
2.3.1. Kinh nghiÖm thµnh c«ng......................................................................................................................................................................105 2.3.2. Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm ch−a thµnh c«ng ......................................................................................................................................111
TiÓu KÕt ch−¬ng 2 ....................................................................................................................................................................................119
ch−¬ng 3: chÝnh s¸ch thu hót vèn ®Çu t− n−íc ngoµi ë viÖt nam vµ C¸c gi¶I ph¸p vËn dông kinh nghiÖm cña trung quèc nh»m hoµn thiÖn chÝnh s¸ch thu hót vèn ®Çu t− n−íc ngoµi cñaviÖt nam.....120
3.1. Kh¸I qu¸t qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nhËn thøc vµ quan ®iÓm vÒ ®Çu t− n−íc ngoµI cña ViÖt nam.....120 3.2. t×nh h×nh thu hót vèn ®Çu t− n−íc ngoµi ë viÖt nam trong thêi gian qua...............................................122
3.2.1. §Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi..................................................................................................................................................................122 3.2.2. §Çu t− gi¸n tiÕp n−íc ngoµi .................................................................................................................................................................124
3.3. Thùc tr¹ng chÝnh s¸ch thu hót §TNN vµo ViÖt nam trong thêi gian qua....................................................127
3.3.1. ChÝnh s¸ch vÒ ®¶m b¶o ®Çu t− cho c¸c nhµ §TNN..............................................................................................................................127 3.3.2. ChÝnh s¸ch vÒ c¬ cÊu ®Çu t−.................................................................................................................................................................128 3.3.3. ChÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t− vµo khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp, khu c«ng nghÖ cao vµ khu kinh tÕ më.......................................138 3.3.4. C¸c chÝnh s¸ch −u ® i tµi chÝnh............................................................................................................................................................139 3.3.5. ChÝnh s¸ch qu¶n lý vèn, tiÒn tÖ vµ tû gi¸ hèi ®o¸i ................................................................................................................................141 3.3.6. Nhãm chÝnh s¸ch t¸c ®éng ®Õn thu hót FII...........................................................................................................................................143 3.3.7. ChÝnh s¸ch c¶i thiÖn m«i tr−êng ®Çu t−................................................................................................................................................145 3.3.8. ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai................................................................................................................................................................................147 3.3.9. ChÝnh s¸ch lao ®éng.............................................................................................................................................................................148 3.3.10. C¸c quy ®Þnh kh¸c ............................................................................................................................................................................149
3.4. §¸nh gi¸ vÒ chÝnh s¸ch thu hót vèn ®Çu t− n−íc ngoµi cña ViÖt nam thêi gian qua...........................150
3.4.1. Nh÷ng thµnh c«ng................................................................................................................................................................................150 3.4.2. Nh÷ng tån t¹i, h¹n chÕ cña hÖ thèng chÝnh s¸ch ®Çu t− n−íc ngoµi cña ViÖt Nam ...............................................................................151
3.5. Mét sè so s¸nh vÒ thùc hiÖn chÝnh s¸ch thu hót vèn §TNN cña Trung Quèc vµ ViÖt Nam ...................162 3.6. gi¶i ph¸p vËn dông kinh nghiÖm cña trung quèc ®Ó hoµn thiÖn chÝnh s¸ch thu hót vèn ®Çu t− n−íc ngoµi vµo ViÖt nam ....................................................................................................................................................................166
3.6.1 Nhãm gi¶i ph¸p vÒ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt: thùc hiÖn hoµn thiÖn hÖ thèng luËt ph¸p vÒ §TNN mét c¸ch ®ång bé, minh b¹ch vµ cã lé tr×nh theo ®óng c¸c cam kÕt khi ViÖt Nam gia nhËp WTO trong viÖc thay ®æi, bæ sung c¸c quy ®Þnh liªn quan ®Õn ®Çu t− n−íc ngoµi . .........................................................166 3.6.2. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch tËp trung ph¸t triÓn h¹ tÇng mét sè vïng, ®Þa ph−¬ng cã lîi thÕ so s¸nh ®Ó thu hót ®Çu t− n−íc ngoµi lÊy ®µ ph¸t triÓn c¸c vïng kh¸c ................................................................................................................................................................................168 3.6.3. Ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch −u ® i, khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn h¹ tÇng tèt nhÊt ®Ó thu hót §TNN vµo lÜnh vùc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ cao........................................................................................................................................................................................169 3.6.4. Ph¸t triÓn thÞ tr−êng chøng kho¸n æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng ®Ó t¹o kªnh thu hót §TNN ®Æc biÖt lµ ®Çu t− gi¸n tiÕp...................................170 3.5.5. Nhãm gi¶i ph¸p n©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña m«i tr−êng ®Çu t− nh»m thu hót m¹nh mÏ §TNN. ......................................................171 3.5.6. Nhãm gi¶i ph¸p vÒ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc .....................................................................................................................................177 3.5.7. §iÒu chØnh chÝnh s¸ch ®Êt ®ai t¹o sù hÊp dÉn ®èi víi c¸c nhµ §TNN...................................................................................................179
TIÓU KÕt ch−¬ng 3 ....................................................................................................................................................................................181
KÕt luËn ..............................................................................................................................................................................................................182 Danh môc C«ng tr×nh cña t¸c gi¶ .......................................................................................................................................................184 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o ...............................................................................................................................................................185 phô lôc .................................................................................................................................................................................................................194
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Kể từ khi xuất hienj cách đây hơn một thế kỷ, trải qua quá trình phát triển đầy biến động và thay đổi nhưng hoạt động đầu tư nước ngoài vẫn không ngừng phát tri
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement