Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Ramkute_3kblog
#755286 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư tại Tổng công ty Khoáng sản - TKV
KILOBOOKS.COM
2

¸n ®Çu t− t¹i ViÖt Nam, ®Æc biÖt lµ trong bèi c¶nh ViÖt Nam ngµy cµng héi
nhËp s©u h¬n víi thÕ giíi, th«ng qua viÖc gia nhËp nhiÒu tæ chøc kinh tÕ lín,
trong ®ã cã Tæ chøc th−¬ng m¹i thÕ giíi (WTO). Trong ®ã Tæng c«ng ty
Kho¸ng s¶n – TKV còng kh«ng n»m ngoµi thùc tÕ nµy.
Tæng c«ng ty Kho¸ng s¶n ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng Tæng c«ng ty
lín cña nhµ n−íc ViÖt Nam cã chøc n¨ng nhiÖm vô chÝnh lµ th¨m dß, khai
th¸c, chÕ biÕn vµ kinh doanh c¸c lo¹i kho¸ng s¶n. Tæng c«ng ty ®−îc ®æi tªn
lµ Tæng c«ng ty Kho¸ng s¶n – TKV sau khi Thñ t−íng ChÝnh phñ cã QuyÕt
®Þnh sè 345/2005/Q§-TTg ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2005 vÒ viÖc thµnh lËp TËp
®oµn C«ng nghiÖp Than - Kho¸ng s¶n ViÖt Nam, trªn c¬ së TËp ®oµn Than
ViÖt Nam vµ Tæng c«ng ty Kho¸ng s¶n ViÖt Nam. §©y lµ TËp ®oµn kinh tÕ
®Çu tiªn cña ViÖt Nam ®−îc Thñ t−íng ChÝnh phñ thµnh lËp. Tr−íc khi thµnh
lËp TËp ®oµn, Tæng c«ng ty Kho¸ng s¶n ViÖt Nam ch−a cã nh÷ng dù ¸n ®Çu t−
lín, ch−a ph¸t huy ®−îc nhiÒu vÒ tiÒm n¨ng tµi nguyªn kho¸ng s¶n trong
n−íc. Sau khi thµnh lËp TËp ®oµn, Tæng c«ng ty ®· cã ®−îc sù hËu thuÉn lín
cña TËp ®oµn vÒ nguån vèn, vÒ qu¶n lý vµ c¸c nguån lùc kh¸c vµ ®· ®Èy m¹nh
c«ng t¸c ®Çu t− th«ng qua viÖc thµnh lËp nhiÒu C«ng ty míi, ®Çu t− nhiÒu dù
¸n míi vµ cã ®iÒu kiÖn ®Ó hoµn thµnh tèt c¸c dù ¸n ®ang ®Çu t− dë dang.
Sù t¨ng tr−ëng trong ho¹t ®éng ®Çu t− cña Tæng c«ng ty ®¹t ®−îc lµ dùa
trªn nhiÒu yÕu tè thuËn lîi nh− nguån vèn, tµi nguyªn kho¸ng s¶n, ¸p dông
c«ng nghÖ míi v.v... Tuy nhiªn mét ®Æc thï cña c¸c dù ¸n ®Çu t− trong lÜnh
vùc tµi nguyªn kho¸ng s¶n lµ viÖc khai th¸c, sö dông nguån tµi nguyªn
kho¸ng s¶n – mét lo¹i tµi nguyªn thuéc së h÷u toµn d©n, do Nhµ n−íc thèng
nhÊt qu¶n lý, mµ trong ®ã phÇn lín lµ tµi nguyªn kh«ng t¸i t¹o.
§ång thêi víi nhiÖm vô ®−îc Nhµ n−íc giao lµ qu¶n lý vµ tæ chøc th¨m
dß, khai th¸c, chÕ biÕn kho¸ng s¶n, Tæng c«ng ty cã mét tr¸ch nhiÖm tr−íc
Nhµ n−íc, tr−íc nh©n d©n vÒ viÖc sö dông hîp lý tµi nguyªn kho¸ng s¶n nh»m
®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt vÒ mÆt kinh tÕ x· héi cña ®Êt n−íc nãi chung vµ vÒ
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường ở nước ta hiện nay, khái niệm "Dự án" đã và đang được sử dụng ngày c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement