Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By whitewinter_noel
#755285 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm đổi mới và hoàn thiện hoạt động sản xuất và xuất khẩu cà phê của tỉnh Đắc Lắc đến năm 2010
KILOBOOKS.COM

- 2 -


Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu
Ñoái töôïng nghieân cöùu:
caùc hoaït ñoäng lieân quan saûn xuaát–xuaát khaåu caø pheâ cuûa Tænh
ÑakLak vaø Vieät Nam döôùi söï aûnh höôûng cuûa tình hình saûn xuaát, giaù caû, cung-caàu caø pheâ theá giôùi. Nhöõng chính saùch vaø hoaït ñoäng cuûa Nhaø nöôùc taùc ñoäng ñeán ngaønh caø pheâ.
Phaïm vi nghieân cöùu:
taäp trung nghieân cöùu thöïc traïng saûn xuaát, cheá bieán vaø xuaát khaåu
caø pheâ Vieät Nam noùi chung vaø Ñaék Laék noùi rieâng. Ñaëc bieät laø giai ñoaïn 1991 trôû laïi ñaây, thôøi ñieåm baét ñaàu nhöõng “böôùc ngoaët” cuûa ngaønh caø pheâ vaø Ñaék Laék thöïc söï tham gia vaøo hoaït ñoäng xuaát khaåu caø pheâ.
Phöông phaùp nghieân cöùu
Söû duïng phöông phaùp nghieân cöùu lòch söû laø chính. AÙp duïng phaân tích + toång hôïp:
nhöõng ñaëc tröng chung seõ che daáu nhöõng khaùc bieät khoâng phaûi laø quan troïng, soá lieäu coù nhöõng luùc khoâng nhaát quaùn do ñöôïc thu thaäp töø nhieàu nguoàn khaùc nhau nhöng khoâng aûnh höôûng ñeán keát luaän. Caàn tìm ra nhöõng nhaân toá chuû yeáu taùc ñoäng ñeán giaù mang tính lieân tuïc, tính thôøi vuï, tính taïm thôøi, tính quaù khöù hoaëc tính töông lai.
Phöông phaùp heä thoáng: hoaït ñoäng “saûn xuaát vaø xuaát khaåu” laø moät heä thoáng thoáng nhaát
cuûa caùc chuû theå trong quaù trình taùi saûn xuaát: troàng troït, chaêm soùc thu hoaïch trong hoä daân, thu mua vaø cheá bieán, xuaát khaåu cuûa caùc ñaïi lyù hoaëc doanh nghieäp. Caùc chuû theå “saûn xuaát vaø kinh doanh” laïi phaùt trieån trong moái quan heä vôùi ngaønh caø pheâ Ñaék Laék, vôùi ngaønh caø pheâ Vieät Nam vaø theá giôùi.
Keát caáu noäi dung cuûa ñeà taøi
: Ngoaøi phaàn môû ñaàu, keát luaän vaø phuï luïc, noäi dung chính cuûa
luaän vaên goàm 3 chöông nhö sau:
Chöông 1 : Nhöõng lyù luaän cô baûn veà thöông maïi quoác teá – tình hình thöông maïi caø
pheâ theá giôùi vaø boái caûnh Vieät Nam
Chöông 2 : Ñaùnh giaù thöïc traïng hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh xuaát khaåu caø pheâ
cuûa Vieät Nam vaø Tænh Ñaék Laék trong thôøi gian qua.
Chöông 3 : Moät soá giaûi phaùp nhaèm ñoåi môùi vaø hoaøn thieän hoaït ñoäng saûn xuaát vaø
xuaát khaåu caø pheâ cuûa tænh Ñaêk Laêk ñeán naêm 2010
Ñeà taøi coù tính thöïc tieãn cao, thöïc hieän ñeà taøi naøy chuùng toâi mong muoán ñoùng goùp
nghieân cöùu cuûa mình cho ngaønh caø pheâ Ñaék Laék, tuy vaäy caùc giaûi phaùp coù theå chöa mang tính lyù luaän cao. Vì ñeà taøi coù phaïm vi roäng vaø yù nghóa töông ñoái saâu, maëc duø ñaõ laøm vieäc raát nghieâm tuùc vôùi noã löïc cao nhöng vôùi thôøi gian vaø kieán thöùc coù haïn, ñeà taøi khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt, raát mong nhaän ñöôïc söï ñoùng goùp chaân thaønh cuûa Thaày Coâ vaø caùc baïn ñeå ñeà taøi naøy ñöôïc hoaøn thieän hôn.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Sau giải phóng, Đắc Lắc đã có những bước phát triển to lớn về kinh tế, xã hội. Trong sự phát triển đó, ngành cà phê trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, chủ lự
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement