Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kekeke_hehehe
#755253 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phát triển nghiệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu bằng cách tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Công thương chi nhánh Trà Vinh
KILOBOOKS.COM
Tôn trọng tác giả bằng cách ghi rõ tên tác giả, đề tài khi sử dụng các thông tin từ luận văn này bạn nhé :D
Nhóc lì
HV: Nguyễn Hồng Hà, GVHD: Hoàng Đức

2

Vôùi muïc tieâu ñi saâu vaøo phaân tích nghieäp vuï thanh toaùn XNK taïi Chi nhaùnh. Luaän
vaên neâu baät nhöõng cô sôû khoa hoïc ñeå vaän duïng, phaân tích, ñaùnh giaù vaø ruùt ra keát luaän.
Do vaäy, muïc tieâu cuûa ñeà taøi bao goàm:
Thöù nhaát, Luaän vaên nghieân cöùu nhöõng lyù luaän veà thanh toaùn Xuaát nhaäp khaåu,
trong ñoù chuù troïng phöông thöùc phöông thöùc thanh toaùn phoå bieán nhaát hieän nay laø tín
duïng chöùng töø. Neâu baäc moät soá khaùi nieäm vaø quy trình thanh toaùn cuûa caùc phöông thöùc
thanh toaùn quoác teá ñöôïc Phoøng thöông maïi Quoác teá (ICC) ban haønh. Trong phaàn naøy coù
nhöõng lyù luaän thöïc tieãn nhaèm khaúng ñònh hoaït ñoäng thanh toaùn quoác teá raát caàn thieát
trong giai ñoaïn hieän nay.
Thöù hai, Ñeà taøi ñi saâu vaøo phaân tích tình hình thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu taïi Ngaân
haøng Coâng thöông Chi nhaùnh tænh Traø Vinh trong ñoù chuù troïng phöông thöùc tín duïng
chöùng töø phaùt sinh taïi Chi nhaùnh trong 04 naêm gaàn nhaát (2004 -2007).
Thöù ba, ñeà taøi ñuùc keát nhöõng giaûi phaùp ñeà xuaát nhaèm phaùt trieån nghieäp vuï thanh
toaùn xuaát nhaäp khaåu taïi Ngaân haøng Coâng thöông Chi nhaùnh tænh Traø Vinh trong hieän taïi
cuõng nhö trong töông lai.
3. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu:

Nhö ñaõ trình baøy, ñeà taøi ñi saâu vaøo phaân tích tình hình thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu
taïi Ngaân haøng Coâng thöông chi nhaùnh Traø Vinh bao goàm chuyeån tieàn, nhôø thu ñi, ñeán.
Trong ñoù chuù troïng phöông thöùc thanh toaùn tín duïng chöùng töø (Letter of Credit) trong 04
naêm gaàn nhaát töø 2004 - 2007. Treân cô sôû ñoù, xaây döïng vaø ñeà ra nhöõng giaûi phaùp phaùt
trieån nghieäp vuï treân taïi Chi nhaùnh phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá taïi tænh Traø Vinh trong
giai ñoaïn hieän nay.
4. Noäi dung nghieân cöùu:

Do ñaëc ñieåm hoaït ñoäng thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu taïi Ngaân haøng Coâng thöông
Chi nhaùnh Traø Vinh hoaït ñoäng chuû yeáu nhaèm phuïc vuï chuû yeáu caùc ñôn vò xuaát nhaäp
khaåu, caùc chuû theå kinh teá, caù nhaân treân ñòa baøn tænh. Do ñoù noäi dung nghieân cöùu cuûa ñeà
taøi chuû yeáu ñi vaøo nghieân cöùu, phaân tích caùc noäi dung:
+ Lyù luaän cô baûn veà caùc nghieäp vuï, nhôø thu vaø tín duïng chöùng töø. Phaàn naøy chuû
yeáu taäp trung vaøo lyù thuyeát veà caùc phöông thöùc thanh toaùn ñöôïc söû duïng phoå bieán hieän
nay trong buoân baùn giöõa caùc quoác gia.
+ Quy trình xöû lyù nghieäp vuï thanh toaùn XNK taïi Chi nhaùnh. Phaàn naøy ñi saâu vaøo
nghieân cöùu caùc quy trình, quy ñònh veà thanh toaùn XNK baèng phöông thöùc tín duïng chöùng
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Gia nhập WTO cùng với các cam kết trong lộ trình hội nhập đã mang lại cho Việt Nam nhiều thời cơ và thách thức. Nền kinh tế đất nước sẽ hội nhập một cách toàn d
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement