Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By m3_0j_c0_4y_d0j_l4y_c0n
#755252 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giaỉ pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Airport Taxi trong giai đoạn tới
KILOBOOKS.COM

goùp phaàn laøm taêng toång saûn phaåm quoác daân. Beân caïnh ñoù, moät vaán ñeà quan troïng laø hoaït ñoäng taxi ñaõ taïo coâng aên vieäc laøm cho moät soá lôùn lao ñoäng taïi ñòa phöông laø ñoäi nguõ laùi xe goùp phaàn giaûi quyeát vaán ñeà kinh teá-xaõ hoäi chung. Airport taxi laø moät trong nhöõng haõng taxi ra ñôøi sôùm nhaát nhaèm ñaùp öùng nhu caàu chung cuûa thò tröôøng vaø ñaëc bieät nhu caàu haønh khaùch ñi vaø ñeán saân bay ngaøy caøng taêng theo toác ñoä taêng cuûa vaän taûi haøng khoâng . Trong 10 naêm hoaït ñoäng (1994-2003), ñeán nay Airport taxi laø moät trong nhöõng haõng taxi coù qui moâ töông ñoái lôùn, taïo ñöôïc moät thò tröôøng oån ñònh, goùp phaàn phaùt trieån chung cho hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp, ñoùng goùp cho ngaân saùch Nhaø nöôùc vaø taïo coâng aên vieäc laøm cho 900 lao ñoäng taïi ñòa phöông. Tuy nhieân, trong quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh vöøa qua Airport taxi ñaõ boäc loä khoâng ít nhöõng vaán ñeà haïn cheá laøm cho hoaït ñoäng kinh doanh chöa phaùt huy heát ñöôïc hieäu quaû ñaùng leõ phaûi coù nhö: thò phaàn coøn ít, tính tích cöïc khai thaùc coøn keùm do döïa vaøo thò tröôøng ñoäc quyeàn taïi saân bay, chaát löôïng dòch vuï chöa ñaït yeâu caàu, coâng suaát hoaït ñoäng chöa cao, uy tín ñoái vôùi khaùch haøng coøn thaáp… Xuaát phaùt töø tình hình thöïc teá neâu treân, chuùng toâi thaáy caàn phaûi nghieân cöùu, tìm ra caùc nguyeân nhaân vaø treân cô sôû ñoù xaây döïng caùc giaûi phaùp nhaèm naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa Airport taxi trong giai ñoaïn tôùi. Chính vì vaäy, chuùng toâi choïn nghieân cöùu ñeà taøi: “ Moät soá giaûi phaùp nhaèm naâng cao söùc caïnh tranh cuûa Airport taxi trong giai ñoaïn tôùi”

II.
Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu
Ñoái töôïng nghieân cöùu laø hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Airport taxi döôùi taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng hoaït ñoäng kinh doanh taxi chung cuûa cuûa caû nöôùc, ñaëc bieät ñi saâu vaøo thò tröôøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hoạt động kinh doanh taxi đã hình thành từ lâu. Ở miền Nam Việt Nam, những năm trước 1957 hoạt đọng taxi cũng đã có tạp trung ở những thành phố lớn, đặc bietj l
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online