Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Campbell
#755233 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp của các ngân hàng thương mại TP Hồ Chí Minh
KILOBOOKS.COM
MUÏC LUÏC
Trang
DANH MUÏC CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT
DANH MUÏC CAÙC BAÛNG
LÔØI MÔÛ ÑAÀU
CHÖÔNG 1 NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN VEÀ XEÁP HAÏNG TÍN NHIEÄM
DOANH NGHIEÄP TAÏI CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI............1
1.1 Toång quan veà hoaït ñoäng tín duïng cuûa ngaân haøng thöông maïi..............................1
1.1.1 Khaùi nieäm tín duïng............................................................................................1
1.1.2 Caùc loaïi hình tín duïng cuûa ngaân haøng thöông maïi............................................1
1.1.3 Ruûi ro trong hoaït ñoäng tín duïng cuûa caùc NHTM...............................................3
1.2 Söï caàn thieát cuûa heä thoáng xeáp haïng tín nhieäm doanh nghieäp taïi ngaân
haøng thöông maïi........................................................................................................4
1.2.1 Khaùi nieäm veà xeáp haïng tín nhieäm.....................................................................4
1.2.2 YÙ nghóa vaø taùc duïng cuûa xeáp haïng tín nhieäm doanh nghieäp ...........................5
1.2.2.1 YÙ nghóa cuûa heä thoáng xeáp haïng tín nhieäm ...................................................5
1.2.2.2 Taùc duïng cuûa heä thoáng xeáp haïng tín nhieäm .................................................5 1.2.3 Nhöõng chæ tieâu duøng trong phaân tích xeáp haïng tín nhieäm doanh nghieäp ..........6 1.2.3.1 Ruûi ro kinh doanh.........................................................................................6 1.2.3.1.1 Caùc chæ tieâu ñònh tính phaûn aùnh ruûi ro kinh doanh ..................................6
1.2.3.1.2 Caùc chæ tieâu ñònh löôïng phaûn aùnh ruûi ro kinh doanh ...............................8
1.2.3.2 Ruûi ro taøi chính.............................................................................................8
1.2.3.2.1 Caùc chæ tieâu ñònh tính phaûn aùnh ruûi ro taøi chính ......................................8
1.2.3.2.2 Caùc chæ tieâu ñònh löôïng phaûn aùnh ruûi ro taøi chính ...................................8
1.2.3.2.2.1 Nhoùm chæ tieâu veà khaû naêng sinh lôïi...................................................9
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ngân hàng thương mại là một đế chế tài chính trung gian có tầm quan trọng vào loại bậc nhất trong nền kinh tế thị trường. Thông qua việc huy động các nguồn vốn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement