Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tuyen1201
#755213 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giảo pháp phòng ngừa rủi ro trong thanh toán xuất khẩu bằng cách tín dụng chứng từ tại sở giao dịch II - Ngân hàng công thương Việt Nam
KILOBOOKS.COM

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP HOÀ CHÍ MINH
------------------


VOÕ THÒ TUYEÁT TRINH

GIAÛI PHAÙP PHOØNG NGÖØA RUÛI RO TRONG THANH TOAÙN
XUAÁT KHAÅU BAÈNG PHÖÔNG THÖÙC TÍN DUÏNG CHÖÙNG TÖØ
TAÏI SÔÛ GIAO DÒCH II – NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM


CHUYEÂN NGAØNH: KINH TEÁ TAØI CHÍNH - NGAÂN HAØNG MAÕ SOÁ: 60.31.12

LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁNGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC: PGS TS PHAÏM VAÊN NAÊNG


TP HOÀ CHÍ MINH – Naêm 2008
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Cùng với quá trình hội nhập quốc tế, hoạt động ngoại thương của Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement