Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By gn_2010
#755079 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các DNVVN ở tỉnh Lâm Đồng hiện nay
KILOBOOKS.COM

- 2 -
MỤC LỤC


Trang
LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ
1.1 Khái quát chung về Kiểm soát nội bộ ……………………………………01 1.1.1 Lịch sử hình thành ………………………………………………..……01 1.1.2 Khái niệm kiểm soát nội bộ …………………………..…….….…...…07 1.1.3 Các nhân tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ …………...…….…10 1.1.3.1 Môi trường kiểm soát………………………………………….….……10 1.1.3.1.1
Tính chính trực và các giá trị đạo đức………………………..………10
1.1.3.1.2
Năng lực của đội ngũ nhân viên………………………………...……11
1.1.3.1.3
Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán……………….……………12
1.1.3.1.4
Triết lý quản lý và phong cách điều hành………………………...…13
1.1.3.1.5
Cơ cấu tổ chức ………………………………………………………14
1.1.3.1.6
Phân chia quyền hạn và trách nhiệm ……………………...…………14
1.1.3.1.7
Chính sách nhân sự ……………………………………………….…15
1.1.3.1.8
Lưu ý áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ……..…….………15
1.1.3.2 Đánh giá rủi ro ……………………………………………...….………16 1.1.3.2.1 Phân loại rủi ro………………………………………………………17 1.1.3.2.2 Đánh giá rủi ro…………………………………………….…………18 1.1.3.2.3 Lưu ý áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ…………...………20 1.1.3.3 Hoạt động kiểm soát …………………………………………….…..…21 1.1.3.3.1 Phân loại kiểm soát theo mục đích quản trị rủi ro …….…….………21 1.1.3.3.2
Phân loại kiểm soát theo tính chất sử dụng …………………………22
1.1.3.3.3
Hoạt động kiểm soát ………………………………………...………23
1.1.3.3.4 Lưu ý áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ …………….…..…25 1.1.3.3
Thông tin và truyền thông …………………………………….………25
1.1.3.4.1
Thông tin ……………………………………………………………25
1.1.3.4.2
Truyền thông ……………………………………………..…………27
1.1.3.4.3
Lưu ý áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ………….….……28
1.1.3.5
Giám sát ………………………………………………………...………29
1.1.3.5.1
Giám sát thường xuyên ……………………………..………………29
1.1.3.5.2
Đánh giá định kì ……………………………………….……………29
1.1.3.5.3
Báo cáo phát hiện ………………………………………………...…30
1.1.3.5.4
Lưu ý áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ………..…………31
1.2

Hạn chế vốn có của hệ thống kiểm soát nội bộ ………………………31
1.3 Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ ……………….………..…..……32 1.3.1 Trên thế giới ………………………………………..……………….…..…32 1.3.2
Ở Việt Nam ………………………………………….………………..…36

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP
VỪA VÀ NHỎ Ở TỈNH LÂM ĐỒNG HIỆN NAY
2.1
Mục đích, đối tượng và phương pháp khảo sát thực trạng …….…..…39
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hệ thóng kiểm soát nội bộ là 1 công cụ quản lý hữu hiệu để kiểm soát và điều hành hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra với hiệu quả cao
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement