Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By conmuachieuthu_emnhoanh
#755074 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phát triển nghiệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu bằng cách tín dụng chứng từ tại Ngân hàng CT chi nhanh Trà Vinh
KILOBOOKS.COM
2

Vôùi muïc tieâu ñi saâu vaøo phaân tích nghieäp vuï thanh toaùn XNK taïi Chi nhaùnh. Luaän
vaên neâu baät nhöõng cô sôû khoa hoïc ñeå vaän duïng, phaân tích, ñaùnh giaù vaø ruùt ra keát luaän. Do vaäy, muïc tieâu cuûa ñeà taøi bao goàm:
Thöù nhaát, Luaän vaên nghieân cöùu nhöõng lyù luaän veà thanh toaùn Xuaát nhaäp khaåu, trong
ñoù chuù troïng phöông thöùc phöông thöùc thanh toaùn phoå bieán nhaát hieän nay laø tín duïng chöùng töø. Neâu baäc moät soá khaùi nieäm vaø quy trình thanh toaùn cuûa caùc phöông thöùc thanh toaùn quoác teá ñöôïc Phoøng thöông maïi Quoác teá (ICC) ban haønh. Trong phaàn naøy coù nhöõng lyù luaän thöïc tieãn nhaèm khaúng ñònh hoaït ñoäng thanh toaùn quoác teá raát caàn thieát trong giai ñoaïn hieän nay.
Thöù hai, Ñeà taøi ñi saâu vaøo phaân tích tình hình thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu taïi Ngaân
haøng Coâng thöông Chi nhaùnh tænh Traø Vinh trong ñoù chuù troïng phöông thöùc tín duïng chöùng töø phaùt sinh taïi Chi nhaùnh trong 04 naêm gaàn nhaát (2004 -2007).
Thöù ba, ñeà taøi ñuùc keát nhöõng giaûi phaùp ñeà xuaát nhaèm phaùt trieån nghieäp vuï thanh
toaùn xuaát nhaäp khaåu taïi Ngaân haøng Coâng thöông Chi nhaùnh tænh Traø Vinh trong hieän taïi cuõng nhö trong töông lai.
3. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu:
Nhö ñaõ trình baøy, ñeà taøi ñi saâu vaøo phaân tích tình hình thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu
taïi Ngaân haøng Coâng thöông chi nhaùnh Traø Vinh bao goàm chuyeån tieàn, nhôø thu ñi, ñeán. Trong ñoù chuù troïng phöông thöùc thanh toaùn tín duïng chöùng töø (Letter of Credit) trong 04 naêm gaàn nhaát töø 2004 - 2007. Treân cô sôû ñoù, xaây döïng vaø ñeà ra nhöõng giaûi phaùp phaùt trieån nghieäp vuï treân taïi Chi nhaùnh phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá taïi tænh Traø Vinh trong giai ñoaïn hieän nay.
4. Noäi dung nghieân cöùu:
Do ñaëc ñieåm hoaït ñoäng thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu taïi Ngaân haøng Coâng thöông Chi
nhaùnh Traø Vinh hoaït ñoäng chuû yeáu nhaèm phuïc vuï chuû yeáu caùc ñôn vò xuaát nhaäp khaåu, caùc chuû theå kinh teá, caù nhaân treân ñòa baøn tænh. Do ñoù noäi dung nghieân cöùu cuûa ñeà taøi chuû yeáu ñi vaøo nghieân cöùu, phaân tích caùc noäi dung:
+ Lyù luaän cô baûn veà caùc nghieäp vuï, nhôø thu vaø tín duïng chöùng töø. Phaàn naøy chuû
yeáu taäp trung vaøo lyù thuyeát veà caùc phöông thöùc thanh toaùn ñöôïc söû duïng phoå bieán hieän nay trong buoân baùn giöõa caùc quoác gia.
+ Quy trình xöû lyù nghieäp vuï thanh toaùn XNK taïi Chi nhaùnh. Phaàn naøy ñi saâu vaøo
nghieân cöùu caùc quy trình, quy ñònh veà thanh toaùn XNK baèng phöông thöùc tín duïng chöùng töø ñang ñöôïc aùp duïng taïi Ngaân haøng Coâng thöông Vieät Nam cuõng nhö taïi Ngaân haøng Coâng thöông chi nhaùnh Traø Vinh.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ngày nay, NH đóng 1 vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của VN, các nghiệp vụ NH ngày càng đa dạng và hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán tro
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement