Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By honey85vn
#755066 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phát triển các dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
KILOBOOKS.COM
-2-

ñoäng löïc thuùc ñaåy coâng cuoäc ñoåi môùi cuûa heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam, taïo ñieàu
kieän trao ñoåi kinh nghieäm veà voán, kinh nghieäm quaûn lyù, coâng ngheä, hoaïch ñònh
chính saùch tieàn teä,… Töø ñoù coù giaûi phaùp phoøng ngöøa hoaëc giaûm thieåu ruûi ro, naâng
cao hieäu quaû kinh doanh, naâng cao uy tín kinh doanh treân thò tröôøng taøi chính
quoác teá . Trong lónh vöïc ngaân haøng, vôùi chöùc naêng vaø vai troø laø keânh huy ñoäng vaø
cung öùng voán chuû yeáu cho neàn kinh teá, caùc ngaân haøng thöông maïi ñaõ khoâng
ngöøng môû roäng quy moâ hoaït ñoäng vaø ñoái töôïng khaùch haøng thoâng qua caùc quan
heä tín duïng tieàn teä vaø phaùt trieån caùc hoaït ñoäng dòch vuï ngaân haøng khaùc.
Trong lòch söû ngaønh ngaân haøng, chöa coù thôøi ñieåm naøo caùc ngaân haøng
thöông maïi laïi phaùt trieån maïnh nhö hieän nay. Ngoaøi 5 ngaân haøng thöông maïi Nhaø
nöôùc, coøn coù 37 ngaân haøng thöông maïi coå phaàn, 13 coâng ty taøi chính, 26 chi
nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi, 4 ngaân haøng lieân doanh vaø moät heä thoáng caû ngaøn
quyõ tín duïng nhaân daân từ trung öông ñeán cô sôû.
Ñeå coù theå naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh trong quaù trình hoäi
nhaäp kinh teá quoác teá, ñoøi hoûi caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam phaûi töøng böôùc
chuyeân moân hoùa saâu hôn caùc nghieäp vuï ngaân haøng, naâng cao hieäu quaû söû duïng
ñoàng voán, nhanh choùng tieáp caän vaø phaùt trieån caùc hình thöùc dòch vuï ngaân haøng
hieän ñaïi, ñaøo taïo vaø ñaøo taïo laïi ñoäi nguõ caùn boä ngaân haøng nhaèm naâng cao trình ñoä
chuyeân moân nghieäp vuï, coù khaû naêng ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu phaùt trieån cuûa ngaønh
ngaân haøng trong neàn kinh teá hieän ñaïi. Hôn baát cöù ngaønh naøo, lónh vöïc ngaân haøng
caàn phaûi taêng toác naâng cao naêng löïc caïnh tranh. Tuy nhieân, söï lôùn maïnh naøy vaãn
chöa ñuû trong cuoäc caïnh tranh vôùi ngaân haøng khu vöïc vaø treân theá giôùi. Dòch vuï
ngaân haøng ñöôïc döï baùo laø lónh vöïc caïnh tranh khoác lieät khi voøng baûo hoä cho ngaân
haøng thöông maïi trong nöôùc khoâng coøn.
Xuaát phaùt töø yeâu caàu cuûa hoäi nhaäp, moät trong nhöõng giaûi phaùp ñeå naâng cao
naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam laø “ Phaùt trieån caùc
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Để có thể nâng cao hiệu quả hđkd trong quá trình hội nhập ktqt, đòi hỏi các NHTMVN phải từng bước chuyên môn hóa sâu hơn các nghiệp vụ ngân hàng, nâng cao hiệu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement