Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Avner
#755052 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp xác định giá trị vườn cây cao su khi cổ phần hóa DNNN tại Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam
KILOBOOKS.COM


2

1.4.1 Xaùc ñònh giaù trò DN theo phöông phaùp taøi saûn ........................................ 20

1.4.2 Xaùc ñònh giaù trò DN theo phöông phaùp doøng tieàn chieát khaáuError! Bookmark not defined.
1.4.3 Xaùc ñònh giaù trò DN theo phöông phaùp so saùnh....................................... 27

Chöông 2: THÖÏC TRAÏNG VIEÄC XAÙC ÑÒNH GIAÙ TRÒ VÖÔØN CAÂY CAO SU
KHI CPH TAÏI TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIỆT NAM....................29

2.1 TOÅNG QUAN VEÀ TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM .........29

2.1.1 Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån .......................................................... 29

2.1.2 Moâ hình toå chöùc....................................................................................... 33

2.2. TIEÁN TRÌNH CPH CAÙC DOANH NGHIEÄP KINH DOANH CAO SU
THUOÄC TAÄP ÑOAØN.....................................................................................................37

2.2.1.Thí ñieåm CPH Nhaø maùy cheá bieán Haøng Goøn......................................... 37

2.2.2 Thí ñieåm CPH vöôøn caây gaén vôùi nhaø maùy cheá bieán taïi Noâng tröôøng cao
su Hoøa Bình............................................................................................. 38

2.2.3 Thí ñieåm CPH toaøn boä caùc coâng ty: Coâng ty Cao su Ñoàng Phuù, Taây Ninh
vaø Phöôùc Hoøa .......................................................................................... 40

2.3 XAÙC ÑÒNH GIAÙ TRÒ VÖÔØN CAÂY CAO SU KHI CPH TAÏI TAÄP ÑOAØN.....42

2.3.1 Xaùc ñònh giaù trò vöôøn caây cao su khi CPH taïi Noâng tröôøng cao su Hoøa
Bình ......................................................................................................... 42

2.3.2 Xaùc ñònh giaù trò vöôøn caây cao su taïi Coâng ty cao su Ñoàng Phuù, Taây Ninh
vaø Phöôùc Hoøa .......................................................................................... 45

2.4 MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ ÑAËT RA TRONG QUAÙ TRÌNH XAÙC ÑÒNH GIAÙ TRÒ
VÖÔØN CAÂY CAO SU KHI CPH TAÏI TAÄP ÑOAØN..................................................51

2.4.1 Veà phöông phaùp xaùc ñònh giaù trò vöôøn caây cao su................................... 51

2.4.2 Veà giaù trò quyeàn söû duïng ñaát khi xaùc ñònh giaù trò vöôøn caây cao su.......... 53

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Quá trình sắp xếp và đổi mới cơ chế quản lý các DN thuộc tập đoàn trong những năm qua đã tạo bước phát triển vượt bậc cả chiều rộng lẫn chiều sâu, xứng đáng vai
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement