Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By everlasting_love
#755046 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện quản lý ngân sách xã, phương, thị trấn theo hướng tự cân đối
KILOBOOKS.COM
2
xác khách quan trong công tác quản lý điều hành ngân sách. Một trong những
cấp còn tồn tại chủ yếu lại là từ ngân sách cấp cơ sở - Ngân sách xã.
Là ngân sách cấp cơ sở ngoài việc chấp hành theo luật ngân sách Nhà
nước, ngân sách xã còn được hướng dẫn riêng và chịu sự chi phối bởi các nghị
quyết và chính sách của nhà nước cấp Tỉnh. Do vậy, công tác quản lý ngân sách
xã, phường, thị trấn được thực hiện tốt, đặc biệt là tăng cường phân cấp ngân
sách xã, phường, thị trấn theo hướng tự cân đối là góp phần thực hiện thành công
công tác điều hành ngân sách địa phương nói riêng và quản lý nhà nước địa
phương nói chung.
Đối với Quảng Trị, một tỉnh đang còn bị động nguồn lực tài chính từ ngân
sách Trung ương, thì vấn đề giải quyết nguồn lực tài chính cho ngân sách cấp xã
còn đang gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy với bản thân phát triển nội lực cần
phải có những giải pháp để tăng cường chủ động cho ngân sách cấp cơ sở, khai
thác tốt nguồn thu, tiết kiệm chi đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà
nước trên địa bàn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về dịch vụ, hàng hoá công
cho người dân. Trong định hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2015 của
tỉnh cũng nêu lên những vấn đề cần tập trung giải quyết:
- Thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính, cả về thể chế, tổ chức bộ
máy, đội ngũ cán bộ công chức và tài chính công. Trước hết là cải cách thủ tục
hành chính phù hợp với mục tiêu, yêu cầu về tính đồng bộ, thống nhất, khả thi,
công khai minh bạch trong quản lý, điều hành.
- Đẩy mạnh phân cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương để
phát huy tính chủ động, năng động sáng tạo và chịu trách nhiệm của từng ngành,
các cấp chính quyền địa phương trong quản lý và điều hành ngân sách, tài chính.
PDF Create! 4 Trial
www.nuance.com
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Là ngân sách cấp cơ sở ngoài việc chấp hành theo luật ngân sách nhà nước, ngân sách xã còn được hướng dẫn riêng và chịu sự chi phối bỏi các nghị quyết và chính
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement