Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By peng0c_15
#754937 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thâu tóm và sáp nhập - giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các NH TMCP thời kỳ hội nhập
KILOBOOKS.COM
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH
PHAÏM ÑÖÙC NGUYEÄN
ÑEÀ TAØI:
THAÂU TOÙM VAØ SAÙP NHAÄP – GIAÛI PHAÙP
NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA
CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI COÅ PHAÀN
VIEÄT NAM THÔØI KYØ HOÄI NHAÄP
Chuyeân ngaønh: Kinh Teá Taøi Chính – Ngaân Haøng
Maõ soá : 60 31 12
LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ
NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC: PGS.TS TRAÀN HUY HOAØNG
Thaønh Phoá Hoà Chí Minh – 2008
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. Tổng quan về thâu tóm và sáp nhập ngân hàng. chương 2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của các NHTMCP VN. Chương 3 Giải pháp thâu tóm và sáp nhập - nhằm
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement