Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kumatri185
#754853 Link tải miễn phí luận văn
1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm qua, xuất khẩu luôn đóng vai trò hết sức quan trọng
đối với việc tăng trưởng kinh tế, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập
và xóa đói, giảm nghèo. Chính Phủ ta đã xây dựng những chính sách đúng
đắn trên cơ sở khoa học, hài hòa giữa mục tiêu kinh tế, xã hội cũng như môi
trường nhằm thúc đẩy phát triển xuất khẩu theo tiêu chí phát triển bền vững.
Hoạt động xuất khẩu được hỗ trợ qua nhiều kênh dưới nhiều hình thức
khác nhau, ngoài việc tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, thủ
tục hành chính, Chính phủ đã có những biện pháp cụ thể hỗ trợ cho doanh
nghiệp xuất khẩu về vốn thông qua chính sách tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
trong giai đoạn hiện nay. Hòa cùng kênh hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp xuất
khẩu từ Ngân hàng thương mại, Nhà nước cũng đưa ra chính sách tín dụng xuất
khẩu mang tính chất ưu đãi được thực hiện chủ yếu qua Ngân hàng Phát triển
Việt Nam ( tiền thân là Quỹ hỗ trợ phát triển). Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu
thành lập NHPT cũng gặp không ít khó khăn và hạn chế. Vì vậy, việc nghiên cứu
thực tế để đưa ra những một số kiến nghị, phương hướng và giải pháp để hoàn
thiện hoạt động tín dụng xuất khẩu là vô cùng cần thiết.
2. Mục tiêu nghiên cứu
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về xuất khẩu và hoạt động
tín dụng xuất khẩu.
- Trên cơ sở đó, đánh giá hoạt động tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng
Phát triển Việt Nam nhằm đưa ra những kiến nghị, phương hướng và giải
pháp để hoàn thiện hoạt động tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
- Nghiên cứu về hoạt động tín dụng xuất khẩu của Nhà nước đang áp
dụng tại NHPT Việt Nam.
- Phạm vi nghiên cứu là hoạt động tín dụng xuất khẩu của Nhà nước tại
NHPT Việt Nam giai đoạn 2006 -2011.
4. Phương pháp nghiên cứu
Sử dụng tổng hợp các phương pháp: phương pháp tổng hợp, chứng
minh, diễn giải, nghiên cứu lý thuyết và vận dụng các văn bản quy phạm pháp
luật, phương pháp thống kê, phân tích số liệu, phương pháp so sánh, đối chiếu,
suy luận.
5. Bố cục đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, phụ lục, danh mục từ viết tắt, danh
mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động tín dụng xuất
khẩu của Nhà nước
Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng
Phát triển Việt Nam trong giai đoạn 2006 - 2011
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng xuất khẩu của Nhà
nước tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
Tại Việt Nam, NHPT Việt Nam là tổ chức duy nhất thực hiện hoạt
động tín dụng của Nhà nước. Vì vậy, cần nâng cao vai trò, chức năng
của NHPT Việt Nam từ đó đưa ra các chính sách nhằm hoàn thiện hoạt động
cấp tín dụng xuất khẩu đang thực hiện thông qua tổ chức này. Do vậy, việc
nghiên cứu cần được tiến hành một cách có khoa học. Để có thông tin cần
thiết phục vụ cho việc nghiên cứu luận văn, tác giả đã tiến hành thu thập
thông tin, tìm hiểu các luận văn thạc sĩ có nội dung tương tự đã được công
nhận để tiến hành nghiên cứu nhằm tìm ra nền tảng cho quá trình hoàn thành
luận văn.
Đề tài và bài báo có nội dung chính liên quan đến vấn đề tác giả đang
nghiên cứu là luận văn thạc sỹ của tác giả Nguyễn Tiến Dũng thực hiện tại
trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, luận văn thạc sỹ của tác giả Nguyễn Thị
Thu Hương thực hiện tại trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh, luận văn
thạc sỹ của tác giả Nguyễn Thị Mai Hoa thực hiện tại trường Đại học Kinh tế
Đà Nẵng; luận văn thạc sỹ của tác giả Trần Thị Như Mai và các bài báo của
tác giả Th.S Đỗ Thị Ngọc Bích.
Luận văn Thạc sỹ “ Nâng cao năng lực quản lý rủi ro tín dụng xuất
khẩu tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam” của tác giả Nguyễn Tiến Dũng thực
hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Trần Thị Bích Ngọc. Trong luận văn này, tác
giả đã trình bày được các vấn đề lý luận về rủi ro tín dụng và nội dung công
tác quản trị rủi ro tín dụng, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh cụ thể
thực tế tại ngân hàng, thực trạng rủi ro tín dụng, công tác quản lý rủi ro tín
dụng xuất khẩu từ đó đề ra giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại NHPTVN
trong giai đoạn 2006 đến 2011. Tuy nhiên, trong luận văn, tác giả vẫn chưa
phân tích các rủi ro tác động đến hoạt động tín dụng xuất khẩu tại NHPTVN
và các biện pháp cụ thể để hạn chế đối với từng loại rủi ro. Ngoài ra, trong
luận văn này tác giả chỉ đề cập chính đến các vấn đề về công tác quản lý rủi
ro trong hoạt động tín dụng chứ không đề cập đến lý luận về công tác hạn chế
rủi ro tín dụng.
Luận văn Thạc sỹ “ Giải pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ tín dụng
xuất khẩu của Nhà nước tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Sở giao dịch
II” của tác giả Nguyễn Thị Thu Hương. Trong luận văn, tác giả nêu ra các nội
dung cơ bản về tín dụng xuất khẩu của nhà nước và các tổ chức thực hiện
hoạt động tín dụng xuất khẩu của nhà nước. Từ đó đưa ra được một số giải
pháp để nâng cao, hoàn thiện nghiệp vụ tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng
Phát triển Việt Nam mà chưa chú trọng đến các nhân tố khác có tác động và
ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng xuất khẩu của Nhà nước tại Ngân hàng.
Luận văn Thạc sỹ “ Hoàn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi hộ cùng kiệt tại
3
Ngân hàng Chính sách Xã hội, Chi nhánh Đà Nẵng” của tác giả Nguyễn Thị
Mai Hoa dưới sự hướng dẫn của TS. Võ Thị Thúy Anh đã đưa ra cơ sở lý
luận về tín dụng ưu đãi hộ nghèo, từ đó phân tích tình hình hoạt động và đưa
ra các giải pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo. Tuy nhiên,
luận văn vẫn chưa nêu ra được những rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng và
giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro đối với hình thức cho vay này.
Luận văn Thạc sỹ “Mở rộng tín dụng xuất khẩu tại Chi nhánh NHPT Ninh
Bình” của tác giả Trần Thị Như Mai đưa ra các vấn đề lý luận cơ bản về tín dụng
xuất khẩu, các tiêu chí mở rộng tín dụng xuất khẩu và các nhân tố ảnh hưởng đến
mở rộng tín dụng xuất khẩu. Luận văn còn nêu về kinh nghiệm hoạt động cấp tín
dụng xuất khẩu của Nhà nước tại một số nước Châu Á, từ đó rút ra bài học kinh
nghiệm cho Việt Nam.
Bài báo “Hoạt động tín dụng xuất khẩu giai đoạn 2006 – 2011 và sự
phát triển kinh tế Đất nước – Nhìn lại một chương đường” và “Ngân hàng
Phát triển Việt Nam - Kênh tài trợ Doanh nghiệp xuất khẩu hiệu quả” của tác
giả Đỗ Thị Ngọc Bích đã phản ánh được tình hình hoạt động của Ngân hàng
Phát triển Việt Nam trong thời gian qua, sự tác động của các chính sách, sự
hổ trợ trong và ngoài nước đồng thời đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu
quả hoạt động tín dụng xuất khẩu của Nhà nước trong thời gian tới.
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG
TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VÊ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU
1.1.1. Khái niệm
Xuất khẩu là việc bán hàng hóa hay dịch vụ cho nước ngoài trên cơ sở
dùng tiền tệ làm phương tiện thanh toán theo nguyên tắc ngang giá. Tiền tệ ở
đây có thể là ngoại tệ đối với ít nhất một bên trong mối quan hệ này. Mục
đích của hoạt động xuất khẩu là khai thác được lợi thế của từng quốc gia
trong phân công lao động quốc tế. Việc trao đổi hàng hóa mang lại lợi ích cho
các quốc gia do đó các quốc gia đều tích cực tham gia mở rộng hoạt động này.
1.1.2. Các hình thức xuất khẩu chủ yếu
- Xuất khẩu tại chỗ
- Xuất khẩu gia công
- Xuất khẩu tự doanh
- Xuất khẩu qua đại lý nước ngoài
- Hình thức tạm nhập, tái xuất khẩu
- Chuyển khẩu
- Xuất khẩu mậu biên
1.1.3. Vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với sự phát triển kinh tế
a. Xuất khẩu tạo nguồn vốn cho nhập khẩu và tích luỹ phát triển sản
xuất, phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
b. Xuất khẩu đóng góp vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Hình đại diện của thành viên
By ntabk001
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#987442 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement