Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By n0_crazy
#754759 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đánh giá năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại tại Tây Ninh
KILOBOOKS.COM
COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc

BAÛN CAM ÑOAN

Hoï teân: NGOÂ THÒ HOÀNG LOAN
Ngaøy
sinh:
22/09/1980. Nôi sinh: Taây Ninh

Truùng tuyeån ñaàu vaøo naêm: 2005
Laø taùc giaû cuûa ñeà taøi luaän vaên: ÑAÙNH GIAÙ NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI TAÏI TAÂY NINH Giaùo vieân höôùng daãn: Tieán só LAÏI TIEÁN DÓNH Ngaønh: Kinh Teá – Taøi Chính – Ngaân Haøng. Maõ ngaønh: 60.31.12 Baûo veä luaän vaên ngaøy 17 thaùng 11 naêm 2008 Ñieåm baûo veä luaän vaên : 6,6
Toâi cam ñoan ñaõ chænh söûa noäi dung luaän vaên thaïc só kinh teá vôùi ñeà taøi
treân theo goùp yù cuûa Hoäi ñoàng chaám luaän vaên thaïc só.TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 25 thaùng 11 naêm 2008
NGÖÔØI CAM ÑOAN
Hoäi ñoàng chaám luaän vaên goàm 5 thaønh vieân: Chuû tòch : Tieán só Traàn Hoaøng Ngaân Phaûn bieän 1: Tieán só Nguyeãn Minh Kieàu Phaûn bieän 2: Tieán só Nguyeãn Thò Xuaân Lieãu Thö kyù : Tieán só Traàm Thò Xuaân Höông Uyû Vieân : Tieán só Leâ Thò Thanh Haø
CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG KYÙ XAÙC NHAÄN HOÏC VIEÂN ÑAÕ CHÆNH SÖÛA NOÄI
DUNG LUAÄN VAÊN:


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong thời gian qua NHTM Tây Ninh cũng có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển của ngành NH như tăng quy mô vốn, ứng dụng các nghiệp vụ NH hiện đại, cu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement