Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By big_baby_194
#754725 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vận dụng công cụ quyền chọn để kinh doanh và phòng ngừa rủi ro trong TTCK
KILOBOOKS.COM
2
MUÏC LUÏC
LÔØI MÔÛ ÑAÀU.......................................................................................................................................3CHÖÔNG 1: SÔ LÖÔÏC VEÀ COÂNG CUÏ QUYEÀN CHOÏN ...............................................................7
1.1 Khaùi nieäm chung ......................................................................................................7
1.1.1 Ñònh nghóa ..........................................................................................................................71.1.2 Giaù quyeàn choïn ..................................................................................................................71.1.3 Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán giaù cuûa quyeàn choïn chöùng khoaùn ......................................8
1.2 Nhöõng lôïi ích khi giao dòch quyeàn choïn. ............................................................... 12
1.2.1 Quaûn lí ruûi ro ....................................................................................................................121.2.1 Coù thôøi gian ñeå quyeát ñònh .............................................................................................121.2.2 Ñaàu cô...............................................................................................................................121.2.3 Ñoøn baåy ............................................................................................................................131.2.4 Tính ña daïng.....................................................................................................................131.2.5 Taïo thu nhaäp.....................................................................................................................13
1.3 Ruûi ro khi giao dòch quyeàn choïn ............................................................................13
1.3.1 Ruûi ro thò tröôøng ...............................................................................................................141.3.2 Hieäu löïc trong thôøi haïn ...................................................................................................141.3.3 Taùc ñoäng cuûa ñoøn baåy .....................................................................................................141.3.4 Ngöôøi baùn quyeàn choïn ñoái maët vôùi ruûi ro khoâng giôùi haïn ..........................................151.3.5 Duy trì soá dö theo qui ñònh cuûa moät soá trung taâm chöùng khoaùn .................................151.3.6 Moái quan heä giöõa giaù vaø tính thanh khoaûn ...................................................................15
CHÖÔNG 2:
VAÄN DUÏNG CAÙC CHIEÁN LÖÔÏC QUYEÀN CHOÏN ÑEÅ KINH DOANH
TRONG ÑIEÀU KIEÄN THÒ TRÖÔØNG CHÖÙNG KHOAÙN ..............................................................17
2.1 Thò tröôøng höôùng leân .............................................................................................. 18
2.1.1 Sôû höõu chöùng khoaùn ........................................................................................................182.1.2 Mua quyeàn choïn mua ......................................................................................................192.1.3 Chieán löôïc Baùn quyeàn choïn baùn ....................................................................................202.1.4 Chieán löôïc Spread ...........................................................................................................212.1.5 Chieán löôïc Spread tæ leä....................................................................................................23
2.2 Thò tröôøng ñi xuoáng ................................................................................................ 25
2.2.1 Baùn khoáng chöùng khoaùn..................................................................................................252.2.2 Chieán löôïc mua quyeàn choïn baùn ...................................................................................272.2.3 Baùn quyeàn choïn mua .......................................................................................................292.2.4 Chieán löôïc Bear Spread ..................................................................................................292.2.5 Chieán löôïc spread tæ leä ....................................................................................................31
2.3 Thò tröôøng oån ñònh hoaëc coù söï bieán ñoäng veà giaù khoâng nhieàu ............................. 33
2.3.1 Chieán löôïc baùn quyeàn choïn coù phoøng ngöøa ..................................................................332.3.2 Chieán löôïc Straddle .........................................................................................................362.3.3 Chieán löôïc Strangle .........................................................................................................38
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ngoài những chứng khoán là hàng hóa cơ bản cho các giao dịch của TTCK, trên thế giới còn có những sản phẩm phái sinh mà cổ phiếu là tài sản cơ sở cho các giao d
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement