Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By gambatte43
#754696 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phát triển thị trường bất động sản tại TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay thông qua các giải pháp tài chính
KILOBOOKS.COM


kinh tế toàn cầu, hiện tượng suy thoái thị trường Bất ñộng sản ở nhiều nuớc trên
thế giới ñã khiến thị trường Bất ñộng sản tại TP.HCM từ ñầu năm 2008 ñến nay
ñã gặp nhiều trở ngại trong luồng gió phát triển mạnh mẽ. ðứng trước thực trạng
trên, việc nghiên cứu tìm ra các giải pháp giúp thị trường Bất ñộng sản tại
TP.HCM phát triển và hoạt ñộng ổn ñịnh là việc hết sức cấp thiết trong thời ñiểm
này


Mục ñích nghiên cứu:
ðề tài " Phát triển thị trường Bất ñộng sản tại TP.HCM trong giai ñoạn
hiện nay thông qua các giải pháp tài chính" ñược tác giả thực hiện với mong
muốn phân tích những hạn chế trên thị trường Bất ñộng sản tại TP.HCM , tìm
hiểu những phương thức hiệu quả trong việc phát triển thị trường Bất ñộng sản
của nhiều nước trên thế giới qua các giải pháp tài chính, từ ñó ñề ra những giải
pháp tài chính phù hợp với tình hình trong nước nói chung và TP.HCM nói riêng
ñể giúp thị trường Bất ñộng sản tại TP.HCM vượt qua những khó khăn, ñứng
vững và phát triển trong hoàn cảnh hiện nay.


ðối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu:
ðối tượng nghiên cứu của ñề tài là thị trường Bất ñộng sản tại TP.HCM.
Phạm vi thời gian nghiên cứu là giai ñoạn từ ñầu năm 2008 ñến hết Quý II
năm 2008. ðây là giai ñoạn có nhiều biến ñộng mạnh trên thị trường Bất ñộng
sản tạp TP.HCM trong vòng 2 năm trở lại ñây.
Trên cơ sở lý thuyết Tài Chính Công, Quản Trị Rủi Ro Tài Chính, Phân
Tích Chính Sách Thuế, Tài Chính Tiền Tệ, ñề tài ñược thực hiện dựa trên các
phương pháp:
Phương pháp so sánh: ñược tác giả sử dụng ñể so sánh sự biến ñộng trên thị
trường Bất ñộng sản giữa giai ñoạn nghiên cứu với các giai ñoạn trong quá khứ
Phương pháp diễn dịch và tổng hợp: ñược tác giả sử dụng ñể làm cơ sở cho
việc làm rõ các thực trạng và ñề xuất các giải pháp nhằm phát triển thị trường Bất
ñộng sản tại TP.HCM
Bên cạnh ñó, tác giả còn tìm hiểu, tóm lược những kết quả nghiên cứu trước
ñó ñể bổ sung cho việc nghiên cứu ở ñề tài này.


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1: Tổng quan về thị trường bất động sản. Chương 2: Thực trạng tình hình phát triển của thị trường bất động sản tại TP Hồ Chí Minh trong thời gian qua. CH
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement