Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By angel_sleep_zzzz
#754665 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh ở các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN ................................................................................. 1
1.1. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng ..................................................... 1
1.1.1. Những vấn đề chung về rủi ro ....................................................................... 1
1.1.1.1. Một số khái niệm ....................................................................................... 1
1.1.1.2. Quản trị rủi ro ........................................................................................... 1
1.1.1.3. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro ............................................................. 2
1.1.1.4. Ảnh hưởng của rủi ro đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng
và nền kinh tế - xã hội .................................................................................................. 2
1.1.2. Rủi ro lãi suất trong kinh doanh ngân hàng ................................................ 2
1.2. Quản trị TSN ......................................................................................................... 3
1.2.1. Những vấn đề chung ...................................................................................... 3
1.2.1.1. Khái niệm ................................................................................................... 4
1.2.1.2. Các nguyên tắc ........................................................................................... 4
1.2.1.3. Mục đích ..................................................................................................... 4
1.2.2. Các thành phần của TSN ............................................................................... 4
1.2.3. Các nhân tố quyết định đến quy mô nguồn vốn huy động tiền gửi ........... 6
1.2.4. Ước tính chi phí cho nguồn vốn tiền gửi và phi tiền gửi ............................ 6
1.2.5. Lựa chọn giữa chi phí và rủi ro trong huy động vốn ................................. 7
1.2.6. Phương pháp quản trị TSN .......................................................................... 8
1.3. Quản trị TSC ....................................................................................................... 10
1.3.1. Những vấn đề chung về quản trị TSC của ngân hàng .............................. 10
1.3.1.1. Khái niệm về TSC và quản trị TSC của ngân hàng ............................. 10
1.3.1.2. Các yếu tố tác động đến quản trị TSC .................................................. 11
1.3.1.3. Các nguyên tắc quản trị TSC ................................................................. 11
1.3.2. Các thành phần của TSC ............................................................................. 11
1.3.3. Các phương pháp quản trị TSC ................................................................. 14
1.3.3.1. Phân chia TSC để quản lý ...................................................................... 14
1.3.3.2. Quản trị dự trữ ........................................................................................ 15
1.3.3.3. Xây dựng một chính sách tín dụng hiệu quả ........................................ 17
1.3.3.4. Xây dựng chính sách đầu tư hiệu quả ................................................... 18
1.4. Quản trị TSN và TSC để hạn chế rủi ro lãi suất .............................................. 19
1.4.1. Rủi ro lãi suất ............................................................................................... 21
1.4.2. Mục tiêu của hoạt động quản lý rủi ro lãi suất ......................................... 22
1.4.3. Quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất .............................................................. 23
1.4.4. Quản lý khe hở kỳ hạn ................................................................................. 26
KẾT LUẬN CHƯƠNG I ........................................................................................... 29

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO LÃI SUẤT TRONG
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÁC NHTMCP VIỆT NAM ....................... 30
2.1. Tình hình lãi suất huy động và cho vay trên thị trường tiền tệ từ cuối
năm 2006 đến tháng 06 năm 2008 ............................................................................. 30
2.1.1. Chính sách điều hành tiền tệ của NHNN từ cuối năm 2006 đến
tháng 06 năm 2008 ..................................................................................................... 31
2.1.2. Thực trạng kiểm soát rủi ro lãi suất tại các NHTMCP ............................ 34
2.2. Nguyên nhân làm tăng rủi ro lãi suất trong quản trị TSN – TSC của các
NHTMCP .................................................................................................................... 39
2.2.1. Nguyên nhân từ chính sách điều hành tiền tệ của NHNN ........................ 39
2.2.2. Nguyên nhân từ phía các NHTMCP .......................................................... 44
2.3. Các biện pháp được áp dụng để Quản trị TSN – TSC nhằm hạn chế rủi
ro lãi suất ..................................................................................................................... 50
2.3.1. Ngân hàng Nhà nước ................................................................................... 50
2.3.2. Ngân hàng TMCP trong nước .................................................................... 52
KẾT LUẬN CHƯƠNG II .......................................................................................... 54

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ TSN – TSC ĐỂ HẠN CHẾ RỦI
RO LÃI SUẤT CỦA CÁC NHTMCP ...................................................................... 55
3.1. Những thách thức đối với các NHTMCP trong nước ...................................... 55
3.1.1. Về cơ chế quản lý .......................................................................................... 55
3.1.2. Về trình độ công nghệ và năng lực tài chính ............................................. 56
3.1.3. Về hiệu quả và chất lượng hoạt động ......................................................... 58
3.2. Định hướng chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực Ngân
hàng ............................................................................................................................. 58
3.2.1. Sắp xếp và nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTMCP ................. 58
3.2.2. Nâng cao năng lực điều hành và quản lý NHTMCP ................................ 59
3.2.3. Marketing, tạo dựng uy tín cho ngân hàng ............................................... 60
3.2.4. Đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên có năng lực đáp ứng nhu cầu hội
nhập ........................................................................................................................... 60
3.3. Một số giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của
các NHTMCP ............................................................................................................. 60
3.3.1. Đối với NHNN ............................................................................................... 60
3.3.2. Đối với các NHTMCP trong nước .............................................................. 62
3.4. Những đề xuất nhằm hạn chế rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh
doanh tại các NHTMCP ............................................................................................ 63
3.4.1. Những đề xuất đối với NHNN ..................................................................... 64
3.4.2. Những đề xuất đối với NHTMCP ............................................................... 64
3.4.3. Mô hình tham khảo ...................................................................................... 64
3.4.3.1. Cơ cấu của hội đồng Quản trị TSN – TSC ........................................... 64
3.4.3.2. Quy trình báo cáo .................................................................................... 65
3.4.3.3. Dữ liệu cần có để phân tích – quản trị TSN và TSC ............................ 66
3.4.3.4. Các bước để phân tích ALM .................................................................. 66
3.4.3.5. Tính toán các tỷ số ALM ........................................................................ 67
3.4.3.6. Nguyên tắc kiểm tra ................................................................................ 70
KẾT LUẬN CHƯƠNG III ........................................................................................ 70


Bạn nào cần download miễn phí
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement